I over 1000 år har sjøfart vært en viktig drivkraft for utviklingen i Trøndelag. Sjøveien har brakt oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havna er en kraftsamling av industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Se alle

Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn har, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, bygget ut kaianlegget på Verdal. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 150 mill. kroner og legger til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim