Ledige stillinger

Vi er 60 engasjerte medarbeidere som skal sikre trygge, effektive havnearealer og konkurransedyktige vilkår for sjøtransport. Vil du bli med på laget?

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som drifter og forvalter havneanlegg og arealer på vegne av våre 13 eierkommuner. Vi har administrasjonskontorer i Orkanger, Verdal og Namsos i tillegg til hovedadministrasjon i Trondheim.

Hverdagen på havna er preget av tverrfaglighet, lagånd og løsningsorientering. Her arbeider kranførere, driftsarbeidere, havnevakt, ingeniører og administrasjon side om side for å betjene gods- og persontrafikk i vårt havnedistrikt.

Havnekraftige kollegaer

Havna har til alle tider vært et viktig knutepunkt for skipsfart, godstransport, mennesker på reise, næringsliv og industri. Vår visjon, et havnekraftig Trøndelag, er et ordspill på havna som en kraftsamling av verdiskapere og forbindelser som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Våre verdier, åpen – handlekraftig – trygg – beskriver hvordan vi løser oppgavene både som organisasjon og som kolleger. Vi er havnekraftige når vi etterlever verdiene og spiller på lag med hverandre og våre omgivelser i arbeidshverdagen.

Godkjent lærebedrift

Trondheim Havn er godkjent som lærebedrift og tilbyr lærlingplass i samarbeid med Opplæringskontoret for tekniske fag (OTEK).