Strategi

Norge er en sjøfartsnasjon. Havet og skipsfarten har vært det viktigste livsgrunnlaget for nasjonen med tanke på handel, fiskeri, petroleumsvirksomhet, industri, skipsteknologi, cruiseturisme og havbruk. Våre
havner har som knutepunkt mellom skipsfarten og næringslivet, for gods og passasjerer, spilt en viktig rolle i denne utviklingen. Slik har det vært i over 1 000 år, og slik blir det også i fremtiden.

Trondheim Havn har en sentral rolle som tilrettelegger for sjøtransport og næringsliv i Trøndelag. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Vår visjon – et havnekraftig Trøndelag – uttrykker vår ambisjon om å videreutvikle havnevirksomheten i hele regionen vår til å bli enda mer betydningsfull; for miljøet, for våre industri- og næringslivskunder, for våre samarbeidspartnere, for våre eierkommuner, for Forsvaret, for våre ansatte og for våre omgivelser for øvrig.

Strategimål 2019 – 2030

Økt sjøtransport

Økt sjøtransport av gods og passasjerer

Bærekraftig miljø

Minimere negative konsekvenser for miljø og mennesker, samt realisere de regionale og nasjonale klimamålene

Fornøyde kunder

Øke verdiskapning for næringslivet gjennom kostnadseffektive, miljøvennlige og pålitelige havnetjenester

Solid og lønnsom havneøkonomi

Sikre havnas fremtidige evne til drift, vedlikehold, utvikling og investeringer gjennom bærekraftig havneøkonomi og tilfredsstillende avkastning på investert kapital.