Strategi

Norge er en sjøfartsnasjon. Havet og skipsfarten har vært det viktigste livsgrunnlaget for nasjonen i flere århundrer. Fortsatt bidrar sjøtransport med nødvendig vareflyt mellom Trøndelag og resten av verden. Samtidig er sjøtransport en sentral del av løsninga på de globale klimautfordringene.

Trondheim Havn har en sentral rolle som tilrettelegger for sjøtransport og næringsliv i Trøndelag. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Samtidig står vi overfor flere utfordringer. Vi skal bidra til realiseringen av det grønne skiftet og overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi skal redusere vedlikeholdsetterslepet på våre mange havneområder, samtidig som vi må utvikle nye havne- og industriarealer. Vi skal styrke sjøtransportens konkurransevilkår, samtidig skal vi sikre en akseptabel lønnsomhet. Vi skal bistå Forsvar og beredskapsmyndigheter, samtidig som vi skal avvikle sivil trafikk til sjøs.

Vår visjon – et havnekraftig Trøndelag – uttrykker vår ambisjon om å videreutvikle havnevirksomheten i hele regionen vår til å bli enda mer betydningsfull for miljøet, for våre industri- og næringslivskunder, for våre samarbeidspartnere, for våre eierkommuner, for Forsvaret, for våre ansatte og for våre omgivelser for øvrig.

Strategimål 2019 – 2030

Økt sjøtransport

Økt sjøtransport av gods og passasjerer

Bærekraftig miljø

Minimere negative konsekvenser for miljø og mennesker, samt realisere de regionale og nasjonale klimamålene

Fornøyde kunder

Øke verdiskapning for næringslivet gjennom kostnadseffektive, miljøvennlige og pålitelige havnetjenester

Solid og lønnsom havneøkonomi

Sikre havnas fremtidige evne til drift, vedlikehold, utvikling og investeringer gjennom bærekraftig havneøkonomi og tilfredsstillende avkastning på investert kapital.