Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn har, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, bygget ut kaianlegget på Verdal. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 150 mill. kroner og legger til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

Verdal havn er i dag den største industrihavna i Trondheim Havn IKS med i overkant av 1 million tonn gods årlig over kai. Av dette utgjør kalk og kalkprodukter desidert størst andel av godset som skipes ut.

Unik kalkforekomst i Verdal

Tromsdalen i Verdal kommune har en av Europas største og reneste forekomster av kalk. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. 

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement. Utvidelsen av kaiområdene øker lagerkapasiteten for kalk, og gjør det mulig å øke uttak og utskiping av kalk.

Det nye kaianlegget

Det nye kaianlegget vil kunne ta i mot skip opp til 60 000 dwt.

I løpet av 2018 går prosjektet i gang med mudring av  100 000 m3 med masser utenfor dagens havneanlegg på Verdal. Disse massene vil benyttes til å etablere  23 daa nytt land, i tråd med gjeldende arealplaner. Dagens molo skal samtidig endres slik at adkomsten til Verdal havn ikke blir hindret under lasting av skip ved det nye anlegget.

Samarbeid med Norcem og Verdalskalk

Trondheim Havn inngikk i juni 2017 en avtale med selskapet Kalkkaia AS som legger grunnlaget for utbyggingen og driften av anlegget. Kalkkaia AS eies av Norcem og Verdalskalk.

Luftfoto av havneområde
Dagens havneareal
Tegning som viser havneområde med nytt areal tegnet inn
Det nye havnearealeet utvidet med 23 mål.
Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim! Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere…

Fremtidas transportsystem på sjø

Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon…

Havn som energihub

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne…

Se alle