Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn er, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, i gang med å bygge ut havneanlegget på Verdal. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 mill. kroner og vil legge til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

Verdal havn er i dag den største industrihavna i Trondheim Havn IKS med i overkant av 1 million tonn gods årlig over kai. Av dette utgjør kalk og kalkprodukter desidert størst andel av godset som skipes ut.

Verdal: Anlegg for utskipning av kalkprodukter – Trondheim Havn

Unik kalkforekomst i Verdal

Tromsdalen i Verdal kommune har en av Europas største og reneste forekomster av kalk. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. 

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement. Utvidelsen av kaiområdene øker lagerkapasiteten for kalk, og gjør det mulig å øke uttak og utskiping av kalk.

Det nye kaianlegget

Det nye kaianlegget vil kunne ta i mot skip opp til 60 000 dwt.

I løpet av 2018 går prosjektet i gang med mudring av  100 000 m3 med masser utenfor dagens havneanlegg på Verdal. Disse massene vil benyttes til å etablere  23 daa nytt land, i tråd med gjeldende arealplaner. Dagens molo skal samtidig endres slik at adkomsten til Verdal havn ikke blir hindret under lasting av skip ved det nye anlegget.

Samarbeid med Norcem og Verdalskalk

Trondheim Havn inngikk i juni 2017 en avtale med selskapet Kalkkaia AS som legger grunnlaget for utbyggingen og driften av anlegget. Kalkkaia AS eies av Norcem og Verdalskalk.

Dagens havneareal
Det nye havnearealeet utvidet med 23 mål.

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Grønøra vest, Orkanger

En havneutbygging på Grønøra vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggere og næringsliv i Midt-Norge med industri - og forbruksvarer sjøveien. I juni…

Se alle