Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon - fra skip til havn.

80 millioner i forskningsstøtte fra EU

Gjennom prosjektet «Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems» (AEGIS) skal forskere og samarbeidspartnere fra flere EU-land vise at autonome skip og automatiserte havner kan gjøre sjøtransport mer fleksibelt, effektivt og grønnere enn i dag. Nye løsninger for miljø- og nabovennlige havner i byene er en viktig del av prosjektet.

Det treårige forskningsprosjektet startet i juni 2020, med en samlet finansieringsstøtte på 7,5 millioner Euro fra EUs forskningsinitiativ Horizon 2020. SINTEF Ocean koordinerer og leder prosjektet, og 40 % av forskningsmidlene går til Norge. Under paraplyen «AEGIS» skal forskere, havner, teknologibedrifter og rederier fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland utvikle framtidas autonome transportkjede, fra de store godshavnene på kontinentet til de mindre havnene i Skandinavia.

Ny teknologi tvinger seg fram

I dag står transportsektoren for nærmere en tredel av de totale klimautslippene i Europa. EU har satt ambisiøse, men nødvendige mål, om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Skal vi nå klimamålene må varetransporten gjøres grønnere, mer effektiv og fordeles bedre mellom vei, sjø og jernbane.

I Norge har det lenge vært et tverrpolitisk mål å flytte mer gods fra vei til sjø og bane. Høy belastning på veinettet øker slitasjen på vei, bidrar til støy og støv i boligområder og skaper trafikkfarlige situasjoner på enkelte strekninger.

Sjøtransport er ofte forbundet med store omlastingskostnader; Store internasjonale godsskip frakter større varepartier som igjen må splittes til mindre varepartier og distribueres lokalt. Ofte blir bil løsningen – også på lengre distanser innenlands. Skal sjøtransport bli konkurransedyktig for transport av mindre volum til de mindre havnene – kan ny teknologi være svaret.

Ved å kombinere større skip i hurtig linjefart og mange små tilbringerbåter skal AEGIS lage et nytt transportsystem som bidrar til mindre utslipp og støv fra vei, men med en fleksibilitet som kan betjene både mindre kaier langs fjordene og i sentrum av byene. AEGIS vil også se på liknende løsninger for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa.

Film med kun musikk som lydspor. Filmen viser eksempler på hvordan Aegis jobber, altså det som er omtalt i artikkelen.

Full automasjon – hele veien

Hovedkonseptet i AEGIS er full automasjon av lasthåndteringen ved omlasting fra større til små farkoster er hovedkonseptet. Dette sparer transporttid for de store skipene, øker frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene og gjør det mulig å lage nye fremtidsrettede havneløsninger også i de mindre byene. Automasjon og effektivitet er essensielt for å redusere omlastningskostnadene som i dag er et stort problem for sjøtransporten.

AEGIS skal analysere og foreslå tekniske løsninger for tre forskjellige omlastingspunkt fra sjøgående skip til lokale distribusjonssystemer.

Kart som viser sjøforbindelse mellom Trondheim og Benelux, samt markering av Aalborg havn

Del A er norsk og ledes av North Sea Container Line i samarbeid med Trondheim Havn. Små tilbringerbåter knyttes opp mot containerskip med omlasting på terminaler ute på kysten. Små båter kan betjene destinasjoner i så vel utkantstrøk som i bynære områder, samtidig som linjeskipet sparer tid ved å slippe å gå inn i fjordene.

Del B ligger i BeNeLux-området og ledes av DFDS. Det skal knytte DFDS’ godsferger til elvetransport med liknende løsninger som i del A.

Del C ledes av Aalborg Havn i samarbeid med Vordingborg Havn og undersøker hvordan automatisering kan brukes for å effektivisere bynære og regionale havner og derigjennom forbedre konkurranseflaten mot vegtransport.

Kalmar og MacGregor, begge del av Cargotec, skal utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner.

Grieg Connect skal utvikle digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport. Forskningspartnere er Institut fur Strukturleichtbau und Energieffiezienz i Tyskland, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og SINTEF Ocean.

Les mer om de ulike prosjektene som tilhører AEGIS på aegis.autonomous-ship.org

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim! Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere…

Havn som energihub

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne…

Byutvikling på Nyhavna

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Se alle