Havn som energihub

Hvordan kan en energi- og effektkrevende havn bygge opp et helhetlig, lavutslipp, energisystem? Det er dette Trondheim Havn, sammen med partnerne Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi vil finne svaret på.

Trondheim kommune har i «Kommunedelplan: klima- og energi 2017 – 2030» en målsetning om å kutte direkte utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2030Transportsektoren står i dag for en tredjedel av de totale klimautslippene i Norge, av dette utgjør sjøtransport i underkant av 1/4 av transportsektorens utslipp. Ved å tilrettelegge for energisystem som reduserer utslipp fra maritim transport, vil Trondheim Havn være en viktig bidragsyter for å nå klimamålene, både lokalt og nasjonalt.

I løpet av et år er det mye trafikk i og rundt Trondheim havn. I 2019 var 81 cruiseskip på besøk i Trondheim – med et totalutslipp på ca. 2000 tonn CO2, følge en kartlegging DNVGL gjorde på oppdrag for Trondheim Havn. I tillegg kommer utslipp fra godstrafikk, hurtigbåter, havneoperasjoner, rutegående trafikk, bygninger og landbasert trafikk. Denne trafikken er ventet å øke de neste årene, det samme vil energibehovet.

Trondheim Havn skal i gang med å etablere land- og ladestrøm på Brattøra, først til kystruten, deretter til cruisetrafikken innen, men etablering av infrastruktur for land- og ladestrøm vil være utfordrende for dagens energisystem på Brattøra. Derfor har Trondeim Havn, sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi igangsatt områdeprosjektet «Brattøra som energiknutepunkt». Nå er første skritt i prosjektet tatt.

Se også: Enova-støtte til energistudie på Brattøra

Sweco har nylig utarbeidet rapporten «Brattøra som energiknutepunkt» – en forstudie til den videre konseptutredningen av et nytt energisystem på Brattøra. Rapporten er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsprogram og beskriver energiforbruket og energibehovet aktivitetene i havna har i dag. Rapporten skal danne et grunnlag for det videre utredningsarbeidet, og vil være et viktig grunnlag for helhetlig planlegging av energinettverket og landstrøm på Brattøra.

For å få til den ønskede utviklingen, krever det både store investeringer og nytekning rundt energisystemet. Prosjektgruppen ser energiforsyning til fremtidens nullutslippshavn i sammenheng med energiforsyningen til fremtidens bydeler, og det arbeides også med tilsvarende konseptutredning for Nyhavna, slik at man kan se nærmere på energiflyten mellom de to områdene.

Les også: Skal utvikle fremtidens energisystem for sjøtransport havn