Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne svaret på.

Trondheim kommune har i «Kommunedelplan: klima- og energi 2017 – 2030» mål om å kutte direkte utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2030

Transportsektoren står i dag for en tredjedel av de totale klimautslippene i Norge. Av dette utgjør sjøtransport i underkant av 1/4 av transportsektorens utslipp. Ved å tilrettelegge for energisystem som reduserer utslipp fra maritim transport, vil Trondheim Havn være en viktig bidragsyter for å nå klimamålene, både lokalt og nasjonalt.

I løpet av et år er det mye trafikk i og rundt Trondheim havn. I 2019 var 81 cruiseskip på besøk i Trondheim – med et totalutslipp på ca. 2000 tonn CO2 i følge en kartlegging DNVGL gjorde på oppdrag for Trondheim Havn. I tillegg kommer utslipp fra godstrafikk, hurtigbåter, havneoperasjoner, rutegående trafikk, bygninger og landbasert trafikk. Denne trafikken er ventet å øke de neste årene, det samme vil energibehovet.

Trondheim Havn skal i gang med å etablere land- og ladestrøm på Brattøra, først til kystruten, deretter til cruisetrafikken innen, men utbygging av anlegg til land- og ladestrøm vil være utfordrende for dagens el-kapasitet på Brattøra.

Se også: Enova-støtte til energistudie på Brattøra

Gjennom rapporten «Brattøra som energiknutepunkt» – har Sweco utarbeidet en forstudie til den videre konseptutredningen av et nytt energisystem på Brattøra. Rapporten er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsprogram og beskriver energiforbruket og energibehovet havnas aktiviteter har i dag. Rapporten vil danne et grunnlag for videre utredning og planlegging av et helhetlig energinettverk på Brattøra, inkludert landstrøm. Dette krever både store investeringer og nytekning rundt dagens energisystemet.

Prosjektgruppen ser energiforsyning til fremtidens nullutslippshavn i sammenheng med energiforsyningen til fremtidens bydeler, og det arbeides også med tilsvarende konseptutredning for Nyhavna, slik at man kan se nærmere på energiflyten mellom de to områdene.

Les også: Skal utvikle fremtidens energisystem for sjøtransport havn

Sluttrapport «Brattøra som Energiknutepunkt»

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim! Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere…

Fremtidas transportsystem på sjø

Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon…

Byutvikling på Nyhavna

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Se alle