Samfunnsansvar

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og bare siden 1990 har utslipp fra transport økt med 25 %. Denne utviklingen henger sammen med økonomisk vekst, befolkningsutvikling og større behov for person- og godstransport. Selv om veitrafikken står for mer enn halvparten av utslippene, har også sjøtransporten et ansvar for å redusere klimagassutslipp.

I løpet av de neste 10–15 årene må verden foreta gjennomgripende endringer for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen må begrenses ned mot en og en halv grad for å unngå store og uopprettelige konsekvenser for jorda. Verdens utslipp av klimagasser må halveres innen 2030, og EU og Norge har vedtatt omfattende tiltak for å realisere målet.

Å overføre gods fra vei til sjø og bane er et av de nødvendige tiltakene for å nå utslippsmål og redusere tungtrafikk og risiko for ulykker på vei.

Industri og næringsutvikling

I Trøndelag står industrien for en stor andel av verdiskapingen. Vår region skiller seg fra resten av landet ved at så mye som 80 % av all godstransport via regionens offentlige havner er industrigods. Trondheim Havn har en sentral rolle som tilrettelegger for industri og næringsliv. Kostnadseffektive havner med moderne infrastruktur og gode arealløsninger er nødvendig for å ivareta næringslivets og industriens behov, bidra til økt godstransport sjøveien og bidra til å løse klimautfordringene.

Sikkerhet og beredskap

Trøndelag er blant Forsvarets strategisk viktigste regioner i Norge. Alliert samarbeid og støtte i krise eller krig har stor betydning for forsvaret av Norge, herunder forhåndslagrene i Trøndelag. Trondheim Havn eier og opererer havner i hele regionen, og utgjør en viktig del av totalforsvaret. Vi har kapasitet og kompetanse til å organisere og gjennomføre storskala mottak av Forsvarets og allierte styrkers fartøy og materiell. Trondheim Havn deltar i fylkesberedskaps-rådet og bidrar på ulike måter til å styrke regionens samfunnsikkerhet.

Miljø

Dersom sjøveien skal være attraktiv også i 2030, må skipsfarten og havnedriften være bærekraftig. Trondheim kommune har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030, og flere andre eierkommuner er i ferd med å fastsette ambisiøse miljømål.

Som Miljøfyrtårn-bedrift står miljø og bærekraft sentralt for Trondheim Havn.  Vi skal tilrettelegge for skipsfarten og industriens behov for grønn energi og bærekraftig infrastruktur på havna for å tilrettelegge for en mer miljøvennlig skipsfart. Dette innebærer å redusere helsefarlig partikkelutslipp, reduserer utslipp av urenset svart- /gråvann, redusere støyplager for nærmiljøet, forbedre sortering og håndtering av avfall og reduserer utslipp av plast i sjøen.

Miljøvurdering blir en stadig viktigere faktor i alle planer og beslutningsprosesser fremover mot våre kunder, leverandører og leietakere. Kunder, leverandører og leietakere som har, eller oppnår en miljøvennlig profil, vil bli foretrukket eller belønnes økonomisk.

Trondheim Havns grønne mål for 2030:

  • Nullustlipputslippsvirksomhet knytttet til havnas egne utslipp
  • Utslippsfri havn med landstrøm i alle havner, gitt markedets behov
  • Minimere støyplager for nærmiljø til havnene