Om oss

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 14 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Samfunnsoppdrag

Trondheim Havn er regulert etter lov om havner og farvann (HFL), og vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Å overføre gods fra vei til sjø er et viktig nasjonalt mål. Færre vogntog på veiene reduserer miljøskadelig utslipp fra transportsektoren, risiko for ulykker, veislitasje og vedlikeholdskostnader.  Å styrke sjøtransportens konkurransekraft gjennom effektive havner og bedre rammevilkår for nærskipsfarten er viktige virkemidler.

Se mer om Nasjonal havnestrategi på Regjeringens nettsider.

Interkommunalt samarbeid

Vi er et interkommunalt selskap, eid av 14 kommuner i Trøndelagsregionen: Frøya, Hitra, Orkland, Skaun, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Indre-Fosen, Inderøy, Frosta, Verdal, Steinkjer og Namsos.

Som interkommunalt havneselskap arbeider vi helhetlig og regionalt med samferdsel, transport og logistikk. Det betyr at vi har fokus på effektivisering av havnedriften, utvikling av knutepunkter for godstrafikk og strategisk tilrettelegging for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Deltakerkommunenes eierandeler i selskapet er basert på verdsettelse av kommunenes tinginnskudd (innskutte eiendommer og havneinnretninger).

Organisering

Havneselskapet har følgende organisasjonsstruktur:

Organisasjonsstrukturen består av tre enheter: Havneutvikling, Fellestjenester og Havnedrift.

Representantskapet representerer eierkommunene i Trondheim Havn IKS og er selskapets øverste myndighet. Se representantskapets medlemmer.

Representantskapet velger styre som, sammen med havnedirektør, har ansvar for forvaltningen av havneselskapet. Se havnestyrets medlemmer.

Økonomi

Trondheim Havn er selvfinansiert uten offentlige økonomiske bidrag, og må sikre en akseptabel lønnsomhet og bærekraftig økonomi for å kunne ivareta fremtidens betydelige behov for vedlikehold og investeringer. Årsrapport leveres derfor årlig til styret.

Økonomiske overskudd ønskes reinvestert i vedlikehold, drift og utvikling av havneinfrastrukturen for å møte næringslivets behov. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet som tjener havnevirksomheten og næringslivskundene er derfor et viktig kriterium ved investeringer.