Om oss

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Samfunnsoppdrag

Det er et nasjonalt mål at mer gods skal overføres fra vei til sjø for å redusere miljøskadelige utslipp, trygge veiene og redusere veislitasje og vedlikeholdskostnader.

Se mer om Nasjonal havnestrategi på Regjeringens nettsider.

Trondheim Havn er regulert etter lov om havner og farvann (HFL). Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Interkommunalt samarbeid

Som interkommunalt havneselskap arbeider vi helhetlig og regionalt med samferdsel, transport og logistikk. Det betyr at vi har fokus på effektivisering av havnedriften, utvikling av knutepunkter for godstrafikk og strategisk tilrettelegging for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Deltakerkommunenes eierandeler i selskapet er basert på verdsettelse av kommunenes tinginnskudd (innskutte eiendommer og havneinnretninger).

Organisering

Representantskapet representerer eierkommunene i Trondheim Havn IKS og er selskapets øverste myndighet. Se representantskapets medlemmer.

Representantskapet velger styre som, sammen med havnedirektør, har ansvar for forvaltningen av havneselskapet. Se havnestyrets medlemmer

Økonomi

Trondheim Havn er selvfinansiert uten offentlige økonomiske bidrag, og må sikre en akseptabel lønnsomhet og bærekraftig økonomi for å kunne ivareta fremtidens betydelige behov for vedlikehold og investeringer.

Økonomiske overskudd ønskes reinvestert i vedlikehold, drift og utvikling av havneinfrastrukturen for å møte næringslivets behov. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet som tjener havnevirksomheten og næringslivskundene er derfor et viktig kriterium ved investeringer.