Grønøra vest, Orkanger

En havneutbygging på Grønøra vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggere og næringsliv i Midt-Norge med industri - og forbruksvarer sjøveien. I juni 2019 ble reguleringsplanen vedtatt. Nå utredes praktiske og økonomiske forhold for en trinnvis utbygging av havneområdet.

Orkanger er en viktig havn i Trondheim Havn IKS. Kaiene brukes av industribedrifter som sveiser rørledninger til oljeindustrien og frakter tømmer fra lokalt skogbruk, råvarer til landbruk og kraftfôr, metall til gjenvinning og trekull til smelteverk. Dette, sammen med containertransport, danner grunnlaget for en aktiv havn. Orkanger utvikler seg stadig som industriklynge og på lengre sikt er det behov for utvidet kapasitet til å imøtekomme denne utviklingen.

Nasjonale ambisjoner om vekst i sjøtransport ligger til grunn for utredning av havneanlegg på Grønøra vest. For at sjøtransport skal komme i posisjon for å ta deler av veksten må det være mulighet for å etablere havneanlegg hvor godset kan håndteres kostnadseffektivt og smidig.

Samfunnsoppdrag

Som interkommunalt havneselskap er oppdraget til Trondheim Havn å tilby lokalt og regionalt næringsliv løsninger for en mer miljøvennlig og trafikksikker godstransport. Samtidig kan en utbygging av havn også by på utfordringer for nærliggende områder og interesser.

I dag drifter Trondheim Havn en operativ havn på østsiden av Orklas elveutløp i Orkanger, mens arealet på vestsiden av elveløpet er utredet som nytt havneområde.

Reguleringsplan for Grønøra vest

Offentlig høring

I desember 2016 sendte Trondheim Havn forslag til reguleringsplan til behandling hos Orkdal kommune. Reguleringsplanen fulgte opp kommuneplanens arealdel 2014-26 ved å regulere vestsida av Orkla. Formålet var å sikre 200 daa areal til havneformål og industri. Det ble i planen lagt stor vekt på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.

Offentlig ettersyn

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar – mars i 2017. Det ble utført oppfølgende utredninger og bearbeiding av planen som følge av høringsinnspill. Endret plan ble sendt på begrenset høring i juni 2018.

Vedtatt plan

Trondheim Havn, Orkdal kommune og regionale myndigheter hadde videre dialog i etterkant av de siste høringsinnspillene, og et nytt planforslag ble fremmet til sluttbehandling i kommunestyret sommeren 2019. Planområdet ble her redusert til 133 daa, og omfattet arealet som er avsatt for ny havn i kommunedelplanen, samt tilgrensende industriområder, grønnstruktur og veger.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Orkdal kommunestyre 19.juni 2019.

Utforming av kai

I reguleringsplanen for Grønøra Vest er det skissert en kaifront med en nordvendt kai på 386 meter, tilrettelagt for to anløp om gangen. Denne løsningen innebærer en utfylling på 127 daa landareal og 40 daa mudringsareal. De viktige grunne arealene i vest og inn mot Råbygda forblir uberørt.

Ved å begrense aktiviteten til nordvendt kaifront, reduseres støy og lysforstyrrelser innover mot land. I tillegg reduseres forstyrrelsene for fisk og fugl, uten vesentlige endringer i siktlinjen fra Råbygda.

Reguleringsplanen gir et bakareal på omkring 200 daa. for godshåndtering, logistikk og havnerelatert industri.

Havnearealet vil avgrenses med gjerder iht. ISPS-regelverk. Geometrien på havneanlegget gir en rasjonell arealutnyttelse for godshåndtering. Arealene er tilstrekkelige for å håndtere en framtidig godsmengde på 100 000 TEU.

Veien videre

Trondheim Havn er nå i gang med å utrede praktiske forhold og økonomiske rammebetingelser for en trinnvis utbygging av havneområdet.

Se planforslaget på Orkdal kommunes nettsider

Havn som energihub

Hvordan kan en energi- og effektkrevende havn bygge opp et helhetlig, lavutslipp, energisystem? Det er dette Trondheim Havn, sammen med partnerne Trøndelag fylkeskommune, Trondheim…

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Se alle