Grønøra vest, Orkanger

En havn på Grønøra Vest i Orkland kommune vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggere og næringsliv i Midt-Norge med industri - og forbruksvarer. I juni 2019 ble reguleringsplanen vedtatt. Nå utredes praktiske og økonomiske forhold for en trinnvis utbygging av havneområdet.

Orkanger havn er en viktig og sentral havn i Trondheim Havn IKS. I dag spoles rørledninger til oljeindustrien her, tømmer fra lokalt skogbruk og metall til gjenvinning skipes ut, mens råvarer til landbruket, trekull til smelteverk og forbruksvarer til innbyggerne skipes inn på Grønøra Øst. Dette danner grunnlaget for en aktiv havn som på sikt vil få behov for mer kapasitet.

Samfunnsoppdrag

I dag står transportsektoren for en tredel av klimagassutslippene i Norge. For å imøtekomme framtidas godsvekst på en bærekraftig måte, er det et nasjonalt mål å overføre mer gods fra vei til sjø. Det betyr også at havneanlegg må bygges og utvikles med kapasitet til å håndtere godsveksten miljøvennlig, smidig og kostnadseffektivt.

Trondheim Havn skal, som interkommunalt havneselskap, tilby lokalt og regionalt næringsliv løsninger for en miljøvennlig og trafikksikker godstransport. Samtidig kan en utbygging av havn også by på utfordringer for nærliggende områder og interesser.

Reguleringsplan for Grønøra vest

I dag drifter Trondheim Havn en operativ havn på østsiden av Orklas elveutløp i Orkanger, mens arealet på vestsiden av elveløpet er utredet som nytt havneområde.

Offentlig høring

I desember 2016 sendte Trondheim Havn forslag til reguleringsplan til behandling hos Orkdal kommune. Reguleringsplanen fulgte opp kommuneplanens arealdel 2014-26 ved å regulere vestsida av Orkla. Formålet var å sikre 200 daa areal til havneformål og industri. Det ble i planen lagt stor vekt på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.

Offentlig ettersyn

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar – mars i 2017. Det ble utført oppfølgende utredninger og bearbeiding av planen som følge av høringsinnspill. Endret plan ble sendt på begrenset høring i juni 2018.

Vedtatt plan

Trondheim Havn, Orkdal kommune og regionale myndigheter hadde videre dialog i etterkant av de siste høringsinnspillene, og et nytt planforslag ble fremmet til sluttbehandling i kommunestyret sommeren 2019. Planområdet ble her redusert til 133 daa, og omfattet arealet som er avsatt for ny havn i kommunedelplanen, samt tilgrensende industriområder, grønnstruktur og veger.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Orkdal kommunestyre 19.juni 2019.

Utforming av kai

I reguleringsplanen for Grønøra Vest er det skissert en kaifront med en nordvendt kai på 386 meter, tilrettelagt for to anløp om gangen. Denne løsningen innebærer en utfylling på 127 daa landareal og 40 daa mudringsareal. De viktige grunne arealene i vest og inn mot Råbygda forblir uberørt.

Ved å begrense aktiviteten til nordvendt kaifront, reduseres støy og lysforstyrrelser innover mot land. I tillegg reduseres forstyrrelsene for fisk og fugl, uten vesentlige endringer i siktlinjen fra Råbygda.

Reguleringsplanen gir et bakareal på omkring 200 daa. for godshåndtering, logistikk og havnerelatert industri.

Havnearealet vil avgrenses med gjerder iht. ISPS-regelverk. Geometrien på havneanlegget gir en rasjonell arealutnyttelse for godshåndtering. Arealene er tilstrekkelige for å håndtere en framtidig godsmengde på 100 000 TEU.

Veien videre

Trondheim Havn er nå i gang med å utrede praktiske forhold og økonomiske rammebetingelser for en trinnvis utbygging av havneområdet.

Se planforslaget på Orkdal kommunes nettsider

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim! Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere…

Fremtidas transportsystem på sjø

Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon…

Havn som energihub

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne…

Se alle