Grønøra vest, Orkanger

En havneutbygging på Grønøra vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggere og næringsliv i Midt-Norge med industri - og forbruksvarer sjøveien.

Orkanger er en viktig havn i Trondheim Havn IKS. Kaiene brukes av de store industribedriftene, som sveiser sammen rørledninger til oljeindustrien, tømmer fra lokalt skogbruk fraktes over kai, råvarer til landbruk og kraftfor, metall til gjenvinning og trekull til smelteverket. Alt dette, sammen med containere som frakter produkter fra smelteverket til verdensmarkedet og forbrukervarer inn til regionen, danner grunnlaget for en aktiv havn. Orkanger utvikler seg stadig som industriklynge og på lang sikt trenger havna areal for å ha kapasitet til å imøtekomme denne utviklingen.

Nasjonale ambisjoner om vekst i sjøtransport ligger også til grunn for utredning av havneanlegg på Grønøra vest. For at sjøtransport skal komme i posisjon for å ta deler av veksten må det være mulighet for å etablere havneanlegg hvor godset kan håndteres kostnadseffektivt og smidig.

Samfunnsoppdrag

Som interkommunalt havneselskap er oppdraget til Trondheim Havn å tilby lokalt og regionalt næringsliv løsninger for en mer miljøvennlig og trafikksikker godstransport. Samtidig kan en utbygging av havn også by på utfordringer for nærliggende områder og interesser.

I dag drifter Trondheim Havn en operativ havn på østsiden av Orklas elveutløp i Orkanger. En stor godsutvikling krever større kapasitet og større havneareal. Derfor er vestsiden av elveløpet, Grønøra vest, utredet som nytt havneområde.

Reguleringsplan for Grønøra vest

Offentlig høring

I desember 2016 sendte Trondheim Havn forslag til reguleringsplan til behandling hos Orkdal kommune. Reguleringsplanen fulgte opp kommuneplanens arealdel 2014-26 ved å regulere vestsida av Orkla. Formålet var å sikre 200 daa areal til havneformål og industri. Det ble i planen lagt stor vekt på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.

Offentlig ettersyn

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar – mars i 2017. Det ble utført oppfølgende utredninger og bearbeiding av planen som følge av høringsinnspill. Endret plan ble sendt på begrenset høring i juni 2018.

Vedtatt plan

Trondheim Havn, Orkdal kommune og regionale myndigheter har hatt en videre dialog i etterkant av siste høringsinnspill, og kommet til enighet om et nytt planforslag som ble fremmet til sluttbehandling i kommunestyret.

Varslet planområde er redusert til 133 daa, og omfatter arealet som er avsatt for ny havn i kommuneplanen, samt tilgrensende industriområder, grønnstruktur og veger. Reguleringsplanen ble vedtatt i Orkdal kommunestyre 19.juni 2019.

Forslag til utforming av kai

I Trondheim Havns forslag til reguleringsplan er det skissert en kaifront med en nordvendt kai på 386 meter, tilrettelagt for to anløp om gangen. Denne løsningen innebærer en utfylling på 127 daa landareal og 40 daa mudringsareal. De viktige grunne arealene i vest og inn mot Råbygda forblir uberørt.

Ved at aktiviteten begrenses til nordvendt kaifront, reduseres støy og lysforstyrrelser innover mot land. I tillegg reduseres forstyrrelsene for fisk og fugl, uten vesentlige endringer i siktlinja fra Råbygda.

Dette forslaget gir et bakareal for havna på omkring 200 daa. for godshåndtering, logistikk og havnerelatert industri. Havnearealet avgrenses med gjerder iht. ISPS-regelverk. Geometrien på havneanlegget gir en rasjonell arealutnyttelse for godshåndtering og arealene er tilstrekkelige for å håndtere en framtidig godsmengde på 100 000 TEU.

Veien videre

Trondheim Havn er nå i gang med å utrede praktiske forhold og økonomiske rammebetingelser for en trinnvis utbygging av havneanlegget.

Se planforslaget på Orkdal kommunes nettsider

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn er, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, i gang med å bygge ut havneanlegget på Verdal. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 mill. kroner og vil legge til rette…

Se alle