Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Relokalisering av industri- og sjøtransport

For mange av dagens virksomheter på Nyhavna byr dette på en krevende omstilling som kan få stor betydning for dagens drift. Samtidig representerer den forestående utviklingen på Nyhavna et spennende potensial for nye aktører og virksomheter.

Det er et mål for Trondheim Havn å beholde dagens aktivitetsnivå for sjøtransport til regionen, og sikre gode, arealeffektive sjønære løsninger for industri og næring som avhenger av sjøtransport.

Trondheim Havn har i denne forbindelse igangsatt utredninger knyttet til relokalisering av dagens industri- og havnevirksomhet på Nyhavna.

Les også: Etablerer felles eiendomsselskap for å utvikle Nyhavna til ny bydel

Kommunedelplan for Nyhavna

Ny kommunedelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av  Bystyret 28.april 2016. Den nye kommunedelplanen skal tilrettelegge  for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og  fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer.

Se mer: Kommunedelplanen for Nyhavna (Trondheim kommunes nettsider).

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim! Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere…

Fremtidas transportsystem på sjø

Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon…

Havn som energihub

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne…

Se alle