Etablerer felles eiendomsselskap for å utvikle Nyhavna til ny bydel

Representantskapet i Trondheim Havn IKS vedtok i dag, 28. januar 2021, å inngå aksjeeieravtale med Trondheim kommune. Nå skal det settes fart på byutviklingen på Nyhavna.

Det nye partnerskapet markerer en milepæl i den årelange prosessen med byutvikling på Nyhavna. Det nye eiendomsselskapet vil gå i gang med regulering og utvikling av de de gamle industri- og havnearealene. 

– Etablering av Nyhavna Utvikling AS er et tidsskille som setter fart i arbeidet med omforminga av Nyhavna til en bydel med arbeidsplasser, boliger, offentlig og privat service, men også med gode uteområder, gode energiløsninger og god tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Jeg er glad for at vi nå får dette til i godt samarbeid med de øvrige eierne i havneselskapet og med nybrottsarbeid som har blitt mulig på grunn av endret havnelovgiving, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. 

Samarbeidet om Nyhavna startet i en tid da Havne- og farvannsloven ikke tillot transformasjon av havneområder. Ny havnelov i 2020 åpnet imidlertid muligheten for å utvikle de norske havnenes arealer til andre formål. 

Omfattende fisjon

Vedtaket er det siste i rekken av formelle vedtak som leder fram til etablering av det nye eiendomsselskapet. I alt 13 trønderske eierkommuner i det interkommunale havneselskapet har tilsluttet seg utfisjonering av havnearealer på Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim. 

Eiendommene fisjoneres først ut i et nytt interkommunalt selskap, før det nye interkommunale selskapet omdannes til aksjeselskapet Nyhavna Utvikling AS. Her fordeler Trondheim kommune og Trondheim Havn aksjepostene med hhv. 67 % og 33 %. 

Kompetent styre

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, er innstilt som styreleder i det nye eiendomsselskapet. Vatnan har bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, blant annet som konserndirektør i Skanska Norge og administrerende direktør i Helsebygg Midt-Norge, hvor han ledet utbyggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim.  

Valgkomiteens øvrige innstillinger er: 

  • Merete Kvidal (nestleder): Prosjektdirektør for campusutviklingen ved NTNU
  • Kjell Døvle Kalland: Daglig leder i Hav Eiendom
  • Siri Hunnes Blakstad: Konserndirektør i Sintef Community
  • Knut Thomas Kusslid: Havnedirektør, Trondheim Havn IKS
  • Liv Malvik: Daglig leder i Storm Real Estate

En stor mulighet for byen

Nyhavna skal transformeres fra industri og havn til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel ved vannet. Utviklingen av Nyhavna er et bærekraftig byutviklingsgrep, og skal romme boliger, næring, kultur og opplevelser. 

Grunnlaget for den kommende byutviklingen er blitt lagt over flere år og gjennom et godt samarbeid. I 2016 ble kommunedelplanen for Nyhavna vedtatt, og videre arbeid igangsatt. I 2020 ble kvalitetsprogrammet for Nyhavna lagt ut på høring. Kvalitetsprogrammet skal gi tydelige, men fleksible rammer for den videre utviklingen av bydelen, slik at kulturminner, kultur- og maritime næringer, småskala industri, kvalitet i offentlige rom og miljøkrav ivaretas. Det nye eiendomsselskapet vil fortsette arbeidet med å legge til rette for en bydel som Trondheim kan bli stolt av.

Fortsatt aktiv byhavn

I dag er Nyhavna et sammensatt område der kultur- og kunnskapsnæring, industri- og havneaktivitet lever side om side. Mange av industribedriftene har lange festeavtaler som vil løpe parallelt med det nye eiendomsselskapets utvikling av området.  

Gjennom en egen driftsavtale vil Trondheim Havn sikre at sjøtransporten går som normalt før arealene overdras til byutvikling. Det kan fortsatt ta mange år før havnevirksomheten flyttes fra Nyhavna.


– Byutviklingen på Nyhavna vil skje gradvis og antageligvis pågå over flere tiår. Havnevirksomheten vil derfor fortsatt være en del av bildet på Nyhavna i mange år fremover. Trondheim Havn skal ivareta dagens industribedrifter og havnebrukere på best mulig måte mens vi ser på løsninger for relokalisering av dagens havneaktivitet på Nyhavna. Samtidig skal vi utvikle ny havneinfrastruktur på de øvrige havneområdene i byen og utnytte disse på en enda bedre måte, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Havnedirektør Knut Thomas Kusslid og ordfører i Trondheim Rita Ottervik .