Avfallshåndtering

Vi tilbyr mottak av skipsavfall i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning, kap. 20 ( FOR 2004 - 06 -01 nr. 931).

Egne priser for stasjonære fartøy

Stasjonære fartøy og charterbåter med base i en av Trondheim Havns havner betaler kr 1 440,00 per år. Disse leverer sitt avfall til faste miljøstasjoner i havneområdet.

Generelle retningslinjer

Fartøy som benytter Trondheim Havns kaier og og fortøyningsanordninger, og som ikke er spesielt unntatt, skal betale et gebyr for avfallsordning enten det leverer avfall eller ikke.

Unntak

a. Fartøy som skriftlig dokumenterer leveringsavtale med avfallsfirma. Fritak gis i leveringsavtalens tidsperiode, og fra det tidspunkt som Trondheim Havn skriftlig har mottatt kopi av avtalen. Fartøy må selv søke om forlengelse av fritak, og selv melde fra om eventuelle endringer av avtalen.
b. Cruiseskip som beskrevet under «Cruiseskip og orlogsfartøy»
c. Fartøy med større avfallsmengder enn det som normalt genereres i sjøen betaler etter faktisk levert avfallsmengde.

Tilleggsgebyr kan innkreves for skip som:

a. Ikke overholder meldeplikten
b. Fører til merkostnader for havna
c. Leverer særdeles store mengder avfall

Farlig avfall og spesialavfall

Skip, agent eller reder bestiller og betaler tjenesten direkte fra avfallsfirma. I tillegg betales det et gebyr som tilsvarer minimumsgebyret til Trondheim Havn. Trondheim Havn skal være informert om slik avfallslevering, og levering skal kun skje på kaier der mottak av slikt avfall er sikkerhetsmessig og praktisk gjennomførbart. Trondheim Havn kan gi opplysninger om firma som kan motta slikt avfall.

Cruiseskip og orlogsfartøy

Skip, agent eller reder bestiller og betaler tjenesten direkte fra avfallsfirma. Trondheim Havn skal være informert om slik avfallslevering, og vil sette krav til sikkerhet og praktisk gjennomførbarhet. Trondheim Havn kan gi opplysninger om firma som kan hente avfall.

Fant du det du lette etter?