Cruise

Trøndelag øker i popularitet blant turistene, og hvert år kommer over 100 000 besøkende sjøveien til Trondheim. I tillegg er stadig flere også interessert i destinasjoner som Namsos og Frøya.

De siste ti årene har veksten i cruisetrafikken til Norge vært høy. Noen av årsakene ligger i at Norge oppleves som et trygt land og reise til. Valutamessig har Norge også blitt gunstigere for utlendinger de siste årene.

Trondheim Havn er medlem og administrerer Trondheim Cruise Network Mid-Norway som ble opprettet i 2010 for å ivareta og utvikle Trondheim som cruisedestinasjon. Nettverket består av private og offentlige aktører som profiterer av cruisetrafikken til Trøndelag. Målet har vært å nå 150.000 cruiseturister i 2018 samt å utvikle og øke salg av opplevelsesprodukter til både cruise og Hurtigruten.

I 2020 var det ventet ny cruiserekord med 104 anløp og 180 000 sjøreisende turister. Reiserestriksjoner som følge av Covid-19 har derimot bidratt til kanselleringer av årets cruiseanløp.

Verdiskaping

En undersøkelse SSB og Innovasjon Norge gjennomførte i 2014 viser at hver cruiseturist i snitt legger igjen 860 kroner i hver havn. Dette er summen av utflukter og individuell handling. Basert på denne undersøkelsen genererer cruiseturistene i år en omsetning på over 140 mill. kroner.

Ringvirkningene fra cruiseturismen utgjør en viktig del av turistnæringen. Det er mange aktører som bidrar ved hvert cruisebesøk med transport, attraksjoner, matservering og handel. Men også rederiet betaler: Kystverket, lostjenester, Nox-fond, agenttjeneste, crewbevegelser, innkjøp av varer samt bruk av offentlig helsesystemet inngår i ringvirkningene fra cruise.

Snuoperasjoner, der skipets passasjerer går av i Trondheim og nye går på, bidrar til ytterligere sysselsetting og verdiskaping for transportleverandører og tilbydere av terminalfasiliteter.

Pådriver for grønn cruisefart

Transportsektoren står samlet sett står bak den største andelen utslipp i Norge, og står overfor en stor omstilling for å nå Regjeringens klimamål. Cruise utgjør på sin side kun 0,7 % av det totale klimautslippet i Trondheim (pr.2018), og flere tiltak er iverksatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslipp.

De største byene i landet har gått sammen om en tiltaksliste på 14 punkter for å sikre utslippsfri drift av cruiseskip. Disse tiltakene innebærer store investeringer i ny teknologi, både fra havneselskap og rederier for å realiseres.

Trondheim Havn har, som en av landets første, innført miljødifferensiert prising gjennom modellen Environmental Port Index (EPI), der de mest miljøvennlige skipene belønnes over anløpsavgiften for lave utslipp mens de ligger til kai.

Se de 14 tiltakene som Trondheim kommune har sluttet seg til.

Samarbeider bredt om cruise

En ny cruisestrategi er under utvikling i samarbeid med Trondheim kommune, Reiselivet, Næringsforeningen og Trondheim Havn.

Trondheim Havn er aksjonær i Cruise Norway, et nasjonalt nettverk som markedsfører Norge som cruisedestinasjon, samt medlem i Cruise Europe, et internasjonalt partnerskap for cruisenæringen.