Bredt samarbeid

Trondheim er i dag den 10. største cruisedestinasjonen med over 100 000 cruiseturister årlig, men også Namsos og Frøya har fenget rederienes interesse. Gjennom samarbeid både internasjonalt, nasjonalt og regionalt arbeider Trondheim Havn aktivt for å utvikle et grønn og bærekraftig cruisefart.

Trondheim Cruise Network Mid-Norway

Trondheim Cruise Network Mid-Norway ble opprettet i 2010 for å ivareta og utvikle Trondheim og Trøndelag som cruisedestinasjon. Nettverket består av offentlige og private aktører som betjener cruiseturisme i Trøndelag. Formålet er å styrke bærekraftig vekst i cruisetrafikken til Trondheim og Trøndelag for å bidra til økt
lokal verdiskapning, også for kystruten. Virksomheten har ikke inntjening som formål.

Har du spørsmål om Trondheim Cruise Network Midt-Norway eller ønsker å koordinere dine arrangementer med ventede cruiseanløp? Ta kontakt med vår cruisekoordinator Maria Kühnl Undheim på e-post.

Trondheim Havn er også aksjonær i Cruise Norway og medlem i det europeiske cruisenettverket Cruise Europe.

Felles cruisestrategi 2020-2030 for Trondheim

En felles cruisestrategi ble utarbeidet i 2019 i samarbeid med Trondheim kommune, Visit Trondheim, Trøndelag Reiseliv, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trondheim Havn. Denne cruisestrategien ble vedtatt av Formannskapet i Trondheim kommune den 17.12.2019.


Overordnet mål

Styrke Trondheim sin posisjon som reiselivsdestinasjon ved å legge til rette for bære-kraftig vekst i cruisenæringen som hensyntar klima, miljø, lokalsamfunn og bidrar til økt lokal verdiskapning.

Mål 1: Minimere miljøbelastningen fra cruisenæringen

Strategier for å nå målet:
 • Tilby infrastruktur i havnen som reduserer utslipp til luft og sjø, inkl. håndtering av avfall i havn
 • Arbeide for statlige reguleringer, insentiver og etablering av nasjonale standarder for cruisenæringen
 • Samarbeide med offentlige og private aktører, samt kunnskapsmiljøene i regionen
 • Stimulere til utslippskutt om bord i hvert enkelt skip og utslippsfri aktivitet på land

Mål 2: Øke verdiskapning fra cruisenæringen til regionen

Strategier for å nå målet:
 • Stimulere næringslivet til utvikling av flere lokale
 • opplevelsesprodukter
 • Tilrettelegge for snuoperasjoner med overnatting
 • Utvide liggetid til cruiseskipsanløpene
 • Øke utnyttelsesgraden av cruisenæringens kjøpekraft
 • Styrke Trøndelag sin andel av cruisevirksomheten

Mål 3: Utvikle Trondheim som destinasjon med høy kvalitet for både lokalsamfunn og besøkende

Strategier for å nå målet:
 • Sette et maksantall for cruisebesøkende basert på byens kapasitet
 • Tilrettelegge for økt leveranse av lokale tjenester til cruise
 • Tilrettelegge for mottak og fasiliteter for besøkende
 • Spre cruisetrafikken utover året