Grønn cruisefart

Sjøfarten, inkludert cruisenæringen, står overfor store omstillinger for å nå nasjonale og internasjonale utslippskrav om halvering av utslipp innen 2050. Her får du en oversikt over hvordan man arbeider både internasjonalt, nasjonalt og lokalt med å motivere cruisefarten i en grønnere retning.

Fakta om utslipp fra cruise i Trondheim

Transportsektoren står samlet sett bak den største andelen klimautslipp i Norge. Tall fra Miljødirektoratet viser at cruisetrafikken i 2018 utgjorde 0,8 % av det totale CO2-utslippet i Trondheim kommune. Trondheim Havn sitt utslippsregnskap ved kai utført av DNV GL viser at cruisesegmentet utgjør 14% av havnas CO2utslipp (2144 tonn) i 2019. NOx -andelen fra cruise utgjorde 15% i 2019 med 23 tonn. SOx er strengt regulert.

Flere tiltak er iverksatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslipp.

Internasjonale tiltak

International Maritime Organization (IMO), er FN’s maritime organisasjon, og regulerer all internasjonal sjøfart. IMO har mål om å halvere alle CO2-utslipp fra sjøfart innen 2050. På veien mot en grønnere sjøfart gjelder følgende internasjonale krav til utslippsreduksjon:

  • Svoveldioksid (SOX)/PM er pålagt redusert til 0,1% utslipp ved kai og til 0,5% utslipp under seilas.
  • Nitrogenoksid (NOX) er pålagt redusert med 80 % for alle nybygde skip etter 2016.
  • Karbondioksid (CO2) er pålagt redusert med 50 % for alle skipskategorier innen 2050.

Cruise Lines International (CLIA) er cruiserederienes internasjonale interesseorganisasjon, og har forpliktet sine medlemmer til å kutte CO2-utslippene med 40% innen 2030.

Tiltakene krever store investeringer i renseteknologi, landstrømanlegg og ny motorteknologi for alternative drivstoff som LNG, marine diesel, biodiesel, brenselceller, ammoniakk og hydrogen.

Nasjonale tiltak

Norge har besvart IMOs internasjonale krav med ytterligere nasjonale pålegg for cruisefarten. Fram mot 2025 vil det komme trinnvise innskjerpinger av utslippskravet til NOX/PM fra cruiseskip, uansett byggeår og en klar ambisjon om nullutslipp så snart det kan innfris. I tillegg følger krav om nullutslipp i verdensarvfjordene i Geiranger og Nærøy innen 2026.

I 2019 signert 13 cruisebyer i landet en felles viljeserklæring med tiltaksliste på 14 punkter for å sikre utslippsfri drift av cruiseskip. Se de 14 tiltakene som Trondheim kommune har sluttet seg til.

Lokale tiltak

De norske havnene har en viktig rolle i det grønne skiftet, og har anledning til å stimulere gjennom prisinsentiver og nye energiløsninger som landstrøm og tankestasjoner for alternative drivstoff.

Environmental Port Index (EPI) brukes i Trondheim Havn til å miljødifferensiere prisene for cruiseskip. Trondheim Havn var en av landets første havner som brukte EPI i 2019, som ble etablert i et samarbeid med 11 andre norske cruisehavner. Gjennom EPI måles skipets faktiske utslippsreduksjon ved kai under hvert anløp; lave utslipp belønnes med inntil 20 % prisreduksjon ved anløpet, mens høye utslipp gir utslag med inntil 100 % dyrere pris.

Slik kan skipet redusere sine utslipp:

  • SOX/PM : Ved mindre svovelinnhold i drivstoff og/eller bruk av renseanlegg
  • NOX: Ved å installere katalysatorer eller nyere motorer
  • CO2: Ved å forbrenne minst mulig drivstoff/mer effektiv drift
  • Alle: Koble til landstrømanlegg
  • Alle: Skru av motorene og kjøre på batteri
  • Alle: Bruke LNG (gass) som drivstoff

EPI gir en score på en skala fra 0 – 100 utfra hvor miljøeffektivt skipet opererer ved kai, der skip som ikke reduserer utslippet ytterlige enn hva som er kravet får score 0 og derved også forhøyet pris ved anløpet.

Trondheim Havn bidrar, sammen med flere andre havner, i videreutvikling av EPI for at scoren skal holde tritt med teknologiutviklingen og eventuelle nye utslippskrav.

Landstrøm er et viktig tilbud for elektrifisering av skipsflåten, og redusering av utslipp. Stadig flere cruise- og næringsskip investerer i batteriteknologi, og Trondheim Havn er i skrivende stund i gang med å bygge landstrømsanlegg for kystruten og næringstrafikken. Vi har en målsetting om å tilby landstrøm til cruise innen 2025 i Trondheim.