Hvordan var havneåret 2019?

Et hektisk år på havna er tilbakelagt. Dette var noen av de viktigste milepælene i året som gikk.

Ny strategi og ny visjon

I juni ble ny strategiplan for 2019 – 2020 vedtatt av havnestyret. Den nye strategiplanen har fire overordnede mål som vil være førende for de neste årene:

  1. Økt sjøtransport
  2. Bærekraftig miljø
  3. Fornøyde kunder
  4. Solid og lønnsom havneøkonomi

Med visjonen «Et havnekraftig Trøndelag» beskrives verdien som skapes i de mangen møtene og båndene som skapes på havna. Sammen bidrar kunnskapsmiljø, industri, næringsliv, sjøfartsaktørene og havna til å skape verdier og bidra til en positiv samfunnsutvikling. For oss som arbeider i Trondheim Havn, er havnekraft en drivkraft i det daglige. Vi er havnekraftige når vi etterlever våre verdier og spiller på lag med hverandre og våre omgivelser for å realisere de overordnede målene.

Les mer om vår strategi her.

Reguleringsplan Grønøra Vest

I juni ble reguleringsplanen for Grønøra Vest også vedtatt. Med vedtaket ble en fireårig planprosess avsluttet, og man kan se nærmere på hvordan man skal utvikle havnearealene på Orkanger i fremtiden.

Planen åpner for at det kan etableres en 360 meter lang kaifront ut mot fjorden, i ytterkant av et utfylt havneareal på 133 daa. Langs utløpet til Orkla, er det avsatt areal hvor det kan etableres høyere bebyggelse og anlegg som siloer på inntil 60 m. I det øvrige området tillates bebyggelse på inntil 25 meters høyde.

Nå gjenstår arbeidet med å se nærmere på hvordan vi kan utvikle en havn på Grønøra vest på en kostnadseffektiv måte. Første skritt er å se på opparbeidelse av grunnen med utfylling, og vurdere om dette skal skje trinnvis eller av hele området på en gang. Disse vurderingene henger sammen med tilgang på masser og kostnader ved utfylling, og opparbeidelse av grunn må kunne utføres innenfor en akseptabel kostnadsramme for at prosjektet skal gjennomføres.

Se mer om reguleringsplanen her.

Illustrasjo av et fullt utbygd havneareal på Grønøra vest. Nå er Trondheim Havn i gang med et forprosjekt.

Innføring av EPI

Trondheim Havn er blant landets første til å ta i bruk en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd hos cruiseskip.

EPI-skalaen (Environmental Port Index) er initiert av Bergen Havn og utviklet av DNV GL i samarbeid med 11 cruisehavner i Norge. Som et av landets første cruisehavner, skal Trondheim Havn nå benytte beregningsmodellen til å knytte cruiseskipenes miljøpåvirkning til pris.

Les mer om EPI-modellen her.

Utstrakt samarbeid

I året som gikk har Trondheim Havn styrket samarbeidet med andre havner, Forsvar, næringsliv og FOU-miljø.

Som partner i Kysthavnalliansen, har vi lagt ekstra trykk på arbeidet med å finne en løsning for lakseeksport på kjøl. Dette er framtidsrettet og viktig for å sikre framkommelige og trafikksikre veier, øke verdiskapingen fra viktige kystnæringer og redusere samfunns- og miljøkostnader knyttet til vegtransport på sjø.

Les mer om Kysthavnalliansens arbeid her.

På tampen av året fikk vi, som partner i forskningsprosjektet ElMar, elektrifisering av maritim transport og havn, også tildelt midler fra Forskningsrådet.

Autonomiklyngen på havna i Trondheim ble dette året også en del av Arenaprogrammet i klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå fortsetter profileringen av Trøndelag og Norge som verdens beste på autonomi.

Les mer om klyngesatsingen her.

Innovasjonsprosjektet ElMar er et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport. Norge har en verdensledende maritim klynge. Med en andel på ca. 6% av verdensflåten er også Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt i verdi. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.  

Les mer om prosjektet her.

Nytt parkeringssystem

Et helt nytt parkeringssystem ble innført denne vinteren. Med Parka kan du administrere din parkeringsavtale, som privat eller bedrift, søke ny plass og oppdatere betalingsinformasjon digitalt. Innen nyttår skal alle kunder være på plass i Parka.

Se mer om parkeringsløsningen her.

Cruisestrategi vedtatt

I desember vedtok Formannskapet en felles cruisestrategi for å sikre at utviklingen i cruisetrafikken i Trondheim skjer på en bærekraftig måte som hensyntar klima og lokalsamfunn. Med bærekraftig utvikling menes at cruiseskip skal ha minst mulig utslipp og lengst mulig liggetid ved kai, og dermed full utnyttelse av kaifasiliteter, lengst mulig tilkobling til landstrøm og med mest mulig tid for å oppleve og handle i Trondheim og Trøndelag.

Les mer om strategien her.

Omfattende vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger

Trondheim Havn har gjennomført store oppgraderinger på eksisterende kaianlegg og infrastruktur.

To av selskapets kraner har gjennomgått betydelige oppgraderinger. En av kranene på Orkanger har fått en stor oppgradering av blant annet bremsesystemet, etter at kranbommen sviktet under en løfteoperasjon i fjor. Også Kullkrana i Trondheim har gjennomgått betydelige oppgraderinger i året som var.

Det er også gjennomført en større utbedring av kaifrontene i Brattørbassenget, mens kai 31 i Trondheim har gjennomgått sin rutinemessige prøvebelastingstest, samt årlige sjekk for bruk som liggekai. Også kaier langs Kanalen har fått nye fronter, mens på Stjørdal er det fortsatt et pågående arbeid her. I tillegg har 120 meter med flytebrygger blitt renovert.

På eiendomssiden har det også skjedd mye; Alle bygg er taksikret, mens Havnelager B er oppgradert både utvendig og innvendig.

Sist, men ikke minst, er den gamle pælebukken under oppgradering, men må vente til 2020 før den er endelig klar til å tas i bruk med nytt vibrolodd.

Sikringsarbeid langs elv og kanal

Siden 2013 har i overkant av 40 personer falt ut i Nidelven eller kanalen. Nå er flere tiltak iverksatt for å sikre de sjønære områdene i Trondheim sentrum. En arbeidsgruppe bestående av Trondheim kommune, Politiet, Trondheim Havn, Trøndelag brann- og redningstjeneste og KLP Eiendom har siden i vår arbeidet for å sikre områdene rundt Nidelva.

Så langt er 800 meter med gjerder, 200 leidere og rundt 180 redningsbøyer på plass langs Nidelva og Kanalen. I tillegg skal det settes opp skilt med advarsel ved steder der publikum kan ta seg ned til vannet.  Se oversikt over utførte tiltak presentert for Formannskapet i november.

En egen holdningskampanje går også denne vinteren for å minne publikum om å ta forhåndsregler når de ferdes langs kaikanten.

Les mer om arbeidet og kampanjen her.

Kalkkaia på Verdal ferdig

Trondheim Havn er, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, i gang med å bygge ut havneanlegget på Verdal. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 mill. kroner og vil legge til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig. Til tross for undersjøisk skred på starten av året, har prosjektet gått etter planen – og nå står kaien ferdig, mens kalkanlegget skal ferdigstilles ved utgangen av første kvartal 2020.

Ny hurtigbåtterminal i Namsos

Dette året fikk vi endelig på plass en universalt utformet hurtigbåtterminal i Namsos. Hurtigbåtterminalen står på en lekter, og ble hentet inn fra Kristiansund i april, er ferdigmontert og klar til å betjene nye ruter fra nyttår.

Den nye hurtigbåtterminalen skal betjene hurtigbåttrafikken i Namsos over nyttår.

Forprosjekt Ørin Nord

Det vil bli stort behov for arealer for industri og næringsliv som benytter sjøtransport i årene som kommer. Verdal er en innholdsrik industrikommune med en rekke ulike virksomheter i vekst.

Ørin Nord er et område ved havna på Verdal,  regulert til industriformål i 2007, men ikke regulert til havn/kai i tilknytning til området. Nå er Trondheim Havn i samarbeid med Verdal kommune i gang med å utarbeide en plan for hvordan Ørin Nord kan utvikles videre. Et beslutningsgrunnlag knyttet til dette er ventet ila. 2020.

Ny liggekai på Frøya

Denne høsten ble også ny liggekai på Frøya for brønnbåter ferdigstilt. Kaia, som er på 136 meter, er dimensjonert for å ta to skip samtidig, og kan også betjene turistskip.

Allerede sommeren 2020 er første cruiseanløp meldt inn til Frøya.

Den nye kaia på Frøya er på 136 meter og kan betjene både fiskeriindustrien og turistnæringen.