Reguleringsplan for Grønøra vest vedtatt

I dag ble reguleringsplan for havne- og industriområdet på Grønøra vest vedtatt i Orkdal kommunestyre. Vedtaket er en viktig milepæl for havneutvikling i Trøndelag.  

Nødvendige industri- og havneareal for fremtiden

Det er en fireårig planprosess og en enda lengre utredningsprosess som ligger bak dagens vedtak om regulering av Grønøra vest.

Planen åpner for at det kan etableres en 360 meter lang kaifront ut mot fjorden, i ytterkant av et utfylt havneareal på 133 daa. Langs utløpet til Orkla, er det avsatt areal hvor det kan etableres høyere bebyggelse og anlegg som siloer på inntil 60 m. I det øvrige området tillates bebyggelse på inntil 25 meters høyde.

Området bak havnearealet har formål industri og lager, området er i alt 150 daa. Sjøarealet i vest vil ikke bli trafikkert av skip, her er det en hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det legges også til rette for etablering av veger og gang/sykkelveier som er tilstrekkelig for å betjene full aktivitet på Grønøra Vest.

-Arealet på vestsiden av Orklas utløp representerer et stort og viktig potensial for framtidig havneutvikling i regionen, og er viktig for å ivareta framtidas godsstrømmer på sjø. Økt kapasitet vil også betjene industristedet Orkanger, som er i vekst, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Reguleringsplanen er det første skrittet på vegen for å sikre gode og effektive havneareal.

-Gode industri- og havnearealer er i dag en knapphet i Trøndelag. Skal vi nå Regjeringens vedtatte mål om økt sjøtransport og bærekraftig miljø, må vi sikre gode og effektive havnearealer og infrastruktur, tilpasset industriens- og næringslivets behov, legger Kusslid til.

Hensyn til naturverdier og naboer

Det har samtidig et krevende område å tilrettelegge i, med store naturverdier og friluftsinteresser. Med onsdagens vedtak, følger også et tillegg om fuglekikkertårn.

-Planen har lagt vekt på å finne løsninger som minimerer negative konsekvenser for lokalsamfunnet i form av trafikkbelastning og støy. Samtidig har vi arbeidet med å i størst mulig grad ta vare på viktige naturverdier og friluftsinteresser i nærområdet, forklarer Trondheim Havns prosjektleder, Anita Veie.

Den vedtatte reguleringsplanen legger til rette for utbygging av et mer komprimert havneanlegg enn det som lå til grunn ved oppstart av planarbeidet. På denne måten hensyntas både naturverdiene og nærliggende boligområder.

-Det har vist seg mulig å oppnå ønsket kapasitet på havneanlegget med kaiplass til to skip i stedet for tre. Havneanlegget krever dermed mindre beslag av areal i gruntvannsområder med stor verdi for fugl og fisk. Naturområdene skjermes også bedre fra manøvreringsarealet for skip, slik at rastende fugl blir mindre forstyrret. Løsningen gir også bedre skjerming av boligområdene i Råbygda fra støy og lys fra skip og aktivitet på havna, sier Veie, og legger til at denne planen gir den best mulige helhetsløsningen for ny havn.

En lang og god planprosess

Det har vært en lang planprosess fram til dagens vedtatte reguleringsplan. Allerede i 2016 varslet Trondheim Havn oppstart av planarbeidet, og første planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2017 sammen med en konsekvensutredning.  Etter dette har det blitt utført tilleggsutredninger og endringer i planen i dialog med Orkdal kommune og regionale myndigheter.

Kommunestyret i Orkdal vedtok 19. juni reguleringsplanen for Grønøra vest. Havnedirektøren legger ikke skjul på at det er en viktig milepæl som flere har bidratt til å oppnå:

-Vi ønsker å takke alle som har bidratt ved utarbeidelse av planen. Vi har hatt god hjelp fra faglige rådgivere, fått konstruktive innspill fra regionale myndigheter og fått viktige innspill om mulige konsekvenser fra beboere og interesse-organisasjoner. Orkdal kommune har på sin side samlet alle trådene og sydd sammen en plan som vi håper skal gi et godt grunnlag for fremtidig havnevirksomhet med godt naboskap også på vestsiden av Orkla.

– Neste skritt blir å finne ut hvordan utbyggingen kan utføres innenfor akseptable økonomiske rammer og se på hvilke aktiviteter og virksomheter som er aktuelle for etablering på området. Vi er allerede godt i gang med dette arbeidet, men fremdriften her avhenger av hvilke løsninger vi kommer fram til underveis. Det er for tidlig å si noe konkret nå, men vi ser fram til en fortsatt god dialog med alle parter i det videre arbeidet, avslutter Kusslid.

Slik ser reguleringsplanen ut etter vedtaket. Store deler av området rundt havnearealet er avsatt til hensynssoner for fugl og fisk. Kai- og skipstrafikk er begrenset til nordsiden av havneområdet.

Se hele plankartet her. | Se alle saksdokumenter hos Orkdal kommune