Brudd i leire mulig årsak til undersjøisk ras

På ettermiddagen, tirsdag 8. januar, gikk det et undersjøisk skred vest for Ørin industriområde i Verdal. Raset ble målt til 350 meter langt og 300 meter bredt, og anslagsvis 300.000 kubikkmeter masse har glidd ut. Det foregikk anleggsarbeid ved kalkkaia på Verdal havn da raset skjedde. Arbeidet i området ved skredet ble avsluttet umiddelbart.

Det ble den 6. februar gjennomført en ny bunnkartlegging av rasområdet med tanke på å kunne se om det var endringer i omfanget av det opprinnelige raset 8. januar. 

Det ser ikke ut til å være noen endringer i omfanget av raset. 

Verdal kommune og tiltakshaver Trondheim Havn IKS har på sine respektive nettsider tidligere informert om hendelsen, og alle relevante myndigheter ble varslet. Det ble samtidig lovet full åpenhet om de funn som følger av videre grunnundersøkelser i området. Det foreligger nå en oppdatert vurdering av hva som sannsynligvis forårsaket skredet.

Trondheim Havn har engasjert Norges Geotekniske Institutt (NGI) som uavhengig faglig kontroll til å vurdere den tekniske årsaken til skredhendelsen. Etter å ha analysert relevante geotekniske rapporter og tegninger fra planleggings- og utførelsesfasen, samt foretatt to nye grunnboringer, foreligger det to mulige årsaksforklaringer til skredet:

1)    Kollaps av et ensartet silt-/finsandlag, der jordmaterialet går over i flytefase og mister sin fasthet. Drenasje av porevann forhindres av tette leirlag. Også kalt flyteskred.

2)    Brudd langsetter et bløtt lag av leire, som dermed fungerer som et skliflak for overliggende masser. Også kalt flakskred.

NGI heller i retning av at bruddmekanisme nummer to (flakskred) er den mest sannsynlige, altså brudd langsetter et bløtt lag av leire.

Som en konsekvens av dette funnet er det besluttet at det i det søndre anleggsområdet, det vil si der den nye kalkutskipningskaia er plassert, skal mudres helt ned til og med selve leirlaget som trolig har muliggjort at skred ble utløst 8. januar. Tiltaket innebærer altså at en mudrer bort de lagene som er problematisk i forhold til stabiliteten.

På den nordre delen i anleggssonen, på spissen av moloen utenfor Verdal småbåthavn, vil arbeidet ikke bli gjenopptatt før de ulike geotekniske fagmiljøer er helt samstemte om hva som er den beste metoden for en videre utvikling av området.

Stjern entreprenør er utførende for utbyggingen som gjennomføres som en totalenterprise. Det er entreprenørens underleverandør på geoteknikk, Norconsult, som har gjennomført supplerende grunnundersøkelser. SeaScan har utført sjøbunnskartlegging i ras-sonen, langs marbakken utenfor skredgropa og litt nord for innseilinga. Grunnlagsdata fra Rambøll ligger og til grunn for analysearbeidet.

På nasjonalt nivå er det NVE som direktorat som ivaretar den koordinerende rollen i utøvelsen av den nasjonale politikken knyttet til flom- og skredforebygging. NVE ble rutinemessig varslet umiddelbart etter hendelsen.

Verdal kommune har jevnlige møter med Trondheim havn om vurderinger og tiltak som gjøres i forbindelse med den videre havneutbyggingen. Det vil bli informert bredt hvis og når det dukker opp ny informasjon som er relevant for å forklare årsakssammenhenger for skredet, og som gir trygghet for en fortsatt sikker videreutvikling av industriområdet.Kontaktinformasjon

Prosjektleder Eskil Pedersen, Trondheim Havn
Telefon: 901 33 315  

E-post: pedersen@trondheimhavn.no