Forsiden Havna Skipstrafikk

Skipstrafikk

Her finner du oversikt over
Listene oppdateres omtrent hver 15. minutt.

Fartøy i havn

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
FEED STAVANGER 1539531605000 - KAI 49 KULLKRANPIREN 2863
STONE BARGE 1 1516523400000 1516828080000 KAI 2 NAM SPILLUM NORD 2757
LOFOTEN 1489213800000 1489226400000 KAI 2 PIR 1 2621
TRESFJORD 1376082000000 - KAI 7 PIR 2 3423
KOLSTEIN 1537813200000 1538395200000 KAI 52 STRANDVEIKAIA 462
NJORD KV 1539621695000 1539792000000 KAI 31 ILA PIR 761
KAROLOS 1536740185000 - KAI 7 - 9 LEV 811
SULAFJORD 1498599991000 - KAI 6 PIR 2 3692
FLEKKO 1537475420000 - KAI 2 VRA TJUIN 251
BOA BRAGE 1539597534000 - KAI 57 LADEHAMMERKAIA 490
BOA HEIMDAL 1539597196000 1539849600000 KAI 57 LADEHAMMERKAIA 490
VILLUNGEN 1414425557000 - KAI 8 PIR 2
VILLUNGEN 1447429609000 - KAI 3 STE KORNSILOEN
LA BABY 1538352060000 1546300740000 KAI 16 BRATTØRKAIA 67
HANSTEEN SDS 1530612000000 1546300740000 KAI 67C BRATTØRBASSENGET 166
TRONDHEIM 1539097183000 1546300740000 KAI 53 STRANDVEIKAIA 3418
FROVÆR 1522584000000 1530360000000 KAI 22 158
RO CHIEF 1539406277000 1539540000000 KAI 8 PIR 2 1066
BJUGNHOLM 1539543522000 1539705401000 KAI 13 PIR 2 857
RANA FRAKT 1539706930000 1539712800000 KAI 42 TRANSITTKAIA 1156
VADERO HIGHLANDER 1537975633000 1538994069000 KAI 1 STJ TERMINALKAIA 1300
KVITNOS 1504377221000 1504389600000 KAI 1 PIR 1 9132
TRANSFIGHTER 1539598841000 - KAI 7 - 9 LEV 20851
SWAMI 1539645165000 1539761400000 KAI 3 ORK VIGORKAIA 2839

Forventede anløp

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
UBC CARTAGENA 1539950400000 1539997200000 KAI 57 LADEHAMMERKAIA 5794
WITH JUNIOR 1539862200000 1539873000000 KAI 1 STJ TERMINALKAIA 2362
LOFOTEN 1539851400000 1539864000000 KAI 2 PIR 1 2621
FINNMARKEN 1539851400000 1539864000000 KAI 1 PIR 1 15690
NORDKAPP 1539844200000 1539856800000 KAI 2 PIR 1 11386
NORHOLM 1539799200000 1539871200000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 3443
FUGRO MERIDIAN 1539795600000 1539972000000 KAI 68 TURISTSKIPSKAIA 2255
CONCORDIA 1539789600000 1539861600000 KAI 2 ORK KRANKAIA 7981
KONG HARALD 1539765000000 1539777600000 KAI 1 PIR 1 11204
NORDLYS 1539757800000 1539770400000 KAI 2 PIR 1 11204
KVITBJORN 1539741600000 1539757800000 KAI 1 PIR 1 9132