Søke byggetiltak i sjø

Trondheim Havn IKS behandler søknader om tiltak i sjø i henhold til Havne- og farvannsloven, og på vegne av eierkommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Leksvik, Steinkjer, Verran, Frøya og Namsos.

Hvilke tiltak må søke tillatelse?

Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet innenfor Trondheim Havn IKS eierkommuner krever tillatelse fra Trondheim Havn eller Kystverket (jf. Havne- og farvannsloven § 27). Dette omfatter også tiltak på land, hvis dette påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i det tilliggende farvannet. Videre vil tiltak som kan være av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, kreve tillatelse fra Kystverket (jf. Havne- og farvannsloven § 28).

Eksempler på tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er:

  • Bygging av kaier, brygger og moloer
  • Etablering av akvakulturanlegg
  • Bygging av bruer
  • Fortøyningsanlegg
  • Opplag av fartøy
  • Legging av ledninger, rør med mer i sjøen
  • Etablering av luftspenn
  • Mudring og dumping

Listen er imidlertid ikke uttømmende. Andre tiltak som kan være til hinder for, eller vanskeliggjør annen bruk eller normal ferdsel i farvannet, er også søknadspliktig, eksempelvis båtrace eller annen trafikkaktivitet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er planlagt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for at Trondheim Havn skal kunne vurdere tiltakets betydning for sikkerhet og fremkommelighet. Det må også dokumenteres at omsøkt tiltak ikke strider med vedtatt arealplan, jamfør Havne- og farvannsloven § 32. 

Søknaden skal videre inneholde kontaktinformasjon til ansvarlig søker, korrekt fakturaadresse og informasjon om gjeldende avtaler med grunneiere.

Saksbehandlingstid og gebyr

Trondheim Havn følger byggesaksforskriften (SAK 10) og følgende behandlingstid gjelder ved søknad om tiltak i sjø:

  • Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles innen 3 uker
  • Frister som følger av § 7-1 og plan- og bygningsloven § 21-7 kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger.

Saksbehandlingsgebyr kan påløpe ved behandling av din søknad.

Søknadsskjema byggetiltak

Opplysninger om ansvarlig søker

Fakturainformasjon

Tiltak

VEDLEGG

Last opp relevante vedlegg til søknaden. Oversiktskart er obligatorisk.

Oversiktskart

Kart/situasjonsplan

Tegninger av grunnplan/byggemåte

Samtykkeerklæring

Samsvar med gjeldende areal-/reguleringsplaner