Tiltak i sjø

Hvis du skal bygge, grave eller gjøre annet arbeid i eller ved sjøen, må det søkes tillatelse til Trondheim Havn IKS. Dette gjelder tiltak innenfor følgende kommuner: Orkland, Skaun, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Indre Fosen, Namsos, Frøya og Hitra.

Hvilke tiltak er søknadspliktige?

Søknadsskjemaet skal brukes når du skal søke til Trondheim Havn IKS om tiltak etter havne- og farvannsloven. Du må ha tillatelse før du kan etablere tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen.

Typiske tiltak er:

  • Bygging av kaier, brygger og moloer
  • Fortøyningsanlegg
  • Legging av ledninger, rør med mer i sjøen
  • Graving, mudring og dumping

Listen er imidlertid ikke uttømmende. Andre tiltak som kan være til hinder for, eller vanskeliggjør annen bruk eller normal ferdsel i farvannet, er også søknadspliktig, eksempelvis båtrace eller annen trafikkaktivitet.

Forhold til vedtatte planer

Trondheim Havn IKS kan ikke gi tillatelse til tiltak som er i strid med vedtatt arealplan, med mindre det foreligger et vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsmyndigheten (kommunen), i henhold til havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd. Dispensasjonsvedtak må legges ved i søknaden. Ufullstendige søknader vil returneres til søker.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er planlagt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for å kunne vurdere tiltakets betydning for sikkerhet og fremkommelighet. Det må også dokumenteres at omsøkt tiltak ikke strider med vedtatt arealplan, jamfør havne- og farvannsloven § 14. 

Søknaden skal videre inneholde kontaktinformasjon til ansvarlig søker, korrekt fakturaadresse og informasjon om gjeldende avtaler med grunneiere.

Saksbehandlingstid og gebyr

Dersom tiltaket krever tillatelse, skal Trondheim Havn etter loven gi søkeren skriftlig melding innen fire uker etter at søknaden er mottatt. I meldingen skal det opplyses om forventet saksbehandlingstid.

Saksbehandlingsgebyr vil påløpe ved behandling av din søknad.

Søknadsskjema byggetiltak

Opplysninger om ansvarlig søker

Fakturainformasjon

Tiltak

PLANSTATUS

Tillatelse til tiltak kan ikke gis dersom det er i strid med vedtatte arealplaner. Du må da søke om dispensasjon fra gjeldende arealplan.

Samsvar med gjeldende areal-/reguleringsplaner

Dersom kommunen har gitt dispensasjon fra vedtatte planer, vedlegges kopi av kommunens vedtak. Eventuelt kan dispensasjonssøknad vedlegges med forespørsel om forhåndsuttalelse fra Trondheim Havn. Det er ikke tilstrekkelig å legge ved utskrift av arealplan for området. Dokumentasjon skal innhentes fra kommunen etter en vurdering mht. gjeldende plan.
Drop your file here or click here to upload

Samsvar med gjeldende areal-/reguleringsplaner

Dersom tiltaket er i strid med kommunal arealplan og du ikke har fått dispensasjon fra kommunens plan- og bygningsavdeling, vil søknaden etter havne- og farvannsloven bli avslått, jf. § 14 fjerde ledd. Dersom du har søkt om dispensasjon men ikke har fått svar fra kommunen enda, kan du oppgi dette under for å be om en forhåndsuttalelse fra oss.

VEDLEGG

Last opp relevante vedlegg til søknaden. Oversiktskart er obligatorisk.

Oversiktskart

Drop your file here or click here to upload

Kart/situasjonsplan

Planlagt tiltak
Drop your file here or click here to upload

Tegninger av grunnplan/byggemåte

Drop your file here or click here to upload

Samtykkeerklæring

Drop your file here or click here to upload

Andre vedlegg

Drop your file here or click here to upload

Fant du det du lette etter?