Søke byggetiltak i sjø

Skal du bygge flytebrygge eller andre installasjoner i fjorden?

Trondheim Havn IKS behandler søknader om tiltak i sjø i henhold til Havne- og farvannsloven, og på vegne av eierkommunene Orkland, Skaun, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Inderøy, Verdal, Steinkjer, Indre Fosen, Namsos og Frøya.

Hvilke tiltak må søke tillatelse?

Søknadsskjemaet skal brukes når du skal søke Trondheim Havn om tiltak etter havne- og farvannsloven. Du må ha tillatelse før du kan etablere tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen.

Med tiltak menes:

  • Bygging av kaier, brygger og moloer
  • Fortøyningsanlegg
  • Legging av ledninger, rør med mer i sjøen
  • Graving, mudring og dumping

Listen er imidlertid ikke uttømmende. Andre tiltak som kan være til hinder for, eller vanskeliggjør annen bruk eller normal ferdsel i farvannet, er også søknadspliktig, eksempelvis båtrace eller annen trafikkaktivitet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er planlagt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for å kunne vurdere tiltakets betydning for sikkerhet og fremkommelighet. Det må også dokumenteres at omsøkt tiltak ikke strider med vedtatt arealplan, jamfør Havne- og farvannsloven § 14. 

Søknaden skal videre inneholde kontaktinformasjon til ansvarlig søker, korrekt fakturaadresse og informasjon om gjeldende avtaler med grunneiere.

Saksbehandlingstid og gebyr

Dersom tiltaket krever tillatelse, skal Trondheim Havn etter loven gi søkeren skriftlig melding innen fire uker etter at søknaden er mottatt. I meldingen skal det opplyses om forventet saksbehandlingstid.

Saksbehandlingsgebyr vil påløpe ved behandling av din søknad.

Søknadsskjema byggetiltak

Opplysninger om ansvarlig søker

Fakturainformasjon

Tiltak

VEDLEGG

Last opp relevante vedlegg til søknaden. Oversiktskart er obligatorisk.

Oversiktskart

Drop your file here or click here to upload

Kart/situasjonsplan

Drop your file here or click here to upload

Tegninger av grunnplan/byggemåte

Drop your file here or click here to upload

Samtykkeerklæring

Drop your file here or click here to upload

Samsvar med gjeldende areal-/reguleringsplaner

Drop your file here or click here to upload

Fant du det du lette etter?