Reguleringsplan for Grønøra vest til sluttbehandling

Det er nå klart for andre gangs behandling av detaljreguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra vest. Orkdal kommunes planutvalg behandler planen 12. juni med påfølgende sluttbehandling i kommunestyret 19. juni.

Planforslaget

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse følges av en konsekvensutredning.

Planforslaget legger til rette for utbygging av et arealeffektivt og framtidsrettet havneanlegg på Grønøra vest. Gjennom plan- og utredningsprosessen har det blitt arbeidet for å finne løsninger som i minst mulig grad påfører naturmangfold og lokalmiljø negative konsekvenser. Planforslaget legger til rette for utbygging av et mer komprimert havneanlegg enn det som lå til grunn ved oppstart av planarbeidet.

Havneområdet er på 130 daa med kaier mot Orkdalsfjorden, det er også regulert 70 daa til industri/lager. Sjøarealet vest for havneområdet er naturområde i sjø og vassdrag med hensynssone bevaring naturmiljø.

Trondheim Havns oppgave er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet på vegne av eierkommunene i Trøndelag.

En etablering av havnevirksomhet på Grønøra Vest vil være en strategisk utvikling av havneinfrastrukturen for å betjene industristedet Orkanger, og imøtekomme behov for økt kapasitet.

Se mer om prosjektet på Trondheim Havns nettsider.

Videre behandling

Reguleringsplanen skal behandles i Orkdal kommunes planutvalg 12. juni, før endelig sluttbehandling i kommunestyret 19.juni.

Se saksdokumenter her.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.

Historiske Hansteen

Skipet har både vært forskningsfartøy, kongeskip og sosialbolig for hjemløse. Seildampskipet DS Hansteen har overlevd det meste - i stor grad takket være en gruppe ildsjeler.…

Se alle