Forsiden Utvikling Grønøra vest, Orkanger

Grønøra vest, Orkanger

Sist oppdatert 04.01.2019


En havneutbygging på Grønøra vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggerne i Midt-Norge med handels- og forbruksvarer sjøveien, og gi vekstmuligheter for lokal industri.


Orkanger er i dag en viktig havn i Trondheim Havn IKS. Kaiene brukes av de store industribedriftene, som sveiser sammen rørledninger til oljeindustrien, tømmer fra lokalt skogbruk fraktes over kai, råvarer til landbruk og kraftfor, metall til gjenvinning, trekull til smelteverket. Alt dette, sammen med containere som frakter produkter fra smelteverket til verdensmarkedet, danner grunnlaget for en aktiv havn. Orkanger utvikler seg stadig som industriklynge, og for å henge med på lang sikt trenger også havna areal for utvikling av et tilbud.

Nasjonale ambisjoner om at sjøtransport skal ha en rolle i frakt av forbrukervarer ligger også til grunn for utredning av havneanlegg på Grønøra vest. Vegtransport vil mest sannsynlig være sentral i transport av forbrukervarer, byggevarer til regionen fremover. For at havn skal komme i posisjon for å ta deler av veksten må det være mulighet for å etablere havneanlegg hvor godset kan håndteres kostnadseffektivt og smidig.

Samfunnsoppdrag


Som interkommunalt havneselskap er oppdraget til Trondheim Havn å tilby lokalt og regionalt næringsliv løsninger for en mer miljøvennlig og trafikksikker godstransport. Samtidig kan en utbygging av havn også by på utfordringer for nærliggende områder og interesser. 

I dag drifter Trondheim Havn en operativ havn på østsiden av elven Orklas utløp i Orkanger. En stor godsutvikling krever større kapasitet og større havneareal. Derfor er vestsiden av elveløpet, Grønøra vest, utredet som nytt havneområde.
 

Status


I desember 2016 sendte Trondheim Havn forslag til reguleringsplan til behandling hos Orkdal kommune. Formålet er å sikre 200 daa areal til havneformål og industri og videreføre Orkangers posisjon som en viktig havn i regionen. Det er i planleggingen lagt stor vekt på å minimere utbyggingens konsekvenser for naturmangfold, naboer og miljø.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden februar – mars i 2017. Det er utført oppfølgende utredninger og bearbeiding av planen som følge av høringsinnspill. Endret plan ble sendt på begrenset høring i juni 2018. Det er nå dialog mellom Trondheim Havn, kommunen og regionale myndigheter med mål om å bli enige om et planforslag som kan fremmes til sluttbehandling i kommunestyret.

Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens arealdel 2014-26 ved å regulere vestsida av Orkla.

Varslet planområde omfatter arealet som er avsatt for ny havn i kommuneplanen, samt tilgrensende industriområder, grønnstruktur og veger.
 

Forslag til utforming av kai


I Trondheim Havns forslag til reguleringsplan er det skissert en kaifront med en nordvendt kai på 386 meter, tilrettelagt for to anløp om gangen. Denne løsningen innebærer en utfylling på 127 daa landareal og 40 daa mudringsareal. De viktige grunne arealene i vest og inn mot Råbygda forblir uberørt. 

Ved at aktiviteten begrenses til nordvendt kaifront, reduseres støy og lysforstyrrelser innover mot land. I tillegg reduseres forstyrrelsene for fisk og fugl, uten vesentlige endringer i siktlinja fra Råbygda.

Dette forslaget gir et bakareal for havna på omkring 200 daa. for godshåndtering, logistikk og havnerelatert industri. Havnearealet avgrenses med gjerder iht. ISPS-regelverk. Geometrien på havneanlegget gir en rasjonell arealutnyttelse for godshåndtering og arealene er tilstrekkelige for å håndtere en framtidig godsmengde på 100 000 TEU.

Veien videre


Når det foreligger et planforslag som er klart for egengodkjenning, det vil si at det ikke foreligger varsler om innsigelse og rådmannen kan anbefale at planen blir vedtatt, vil planen fremmes for sluttbehandling i Orkdal kommune. Det er til slutt kommunestyret som vedtar planen. 

Se planforslaget på Orkdal kommunes nettsider

Dokumenter

Dialog i sluttfasen
 Avklaring om vilkår for egengodkjenning - støybestemmelser Grønøra Vest
Notat: Restaurering av utgravde arealer i Råbygdfjæra - fugl
Notat: Restaurering av utgravde arealer i Råbygdfjæra - anadrom fisk 
Notat: Vurdering av tilbakefylling 
RO Tilbakefylling 
Uttalelse - Regionhavn Orkanger 
Fylkesmannens uttalelse

Konsekvensutredning

Anadrom fisk og ål Orkanger havn
Revidert: Anadrom fisk og ål
Forurensning
Fugl
Utredning av luftforurensning 
Miljøteknisk grunnundersøkelse
Sedimentundersøkelse
Naturmangfold
Støy 
Trafikkanalyse_
Geoteknisk vurdering
Vurdering strømforhold
Kommuneplan med tilhørende dokument
Plankart: Havneområde
Planbeskrivelse, bestemmelser
Innspill og konsekvensutredning
Konsekvensvurdering
Høringsinnspill
Samordnet uttalelse post 106
Orkla Næringsforening 1
Glimt 12
Orkla Fellesforvaltning 1 
Orkladal Naturvernforbund 1
Kystverket 1 
Orkladal Næringsforening 1
Råbygda Arbeiderlag 1 
Råbygda Vel 1 
Statens Vegvesen 1 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 
Washington Mills 1 
Norsk Ornitologisk Forening, 1 
Orkanger vel, 1 
Orkdal Venstre, 1 
Fylkeskommunens saksframlegg, 1 
Norske Lakseelver, 1 
Oppfølging av høringsinnspill
15-00163-106 Samordnet uttalelse 
15-00163-128 MU 2017-N41 Regionhavn Orkanger - nye alternativer
15-00163-131 Orkanger havn Naturmiljø 
15-00163-132 Notat nye alternativer 
15-00163-135 Orkla - Gammelosen 
15-00163-137 12093-03-OO-N-001 
2018-03-26 Notat ift_Miljøfaglig_4 alternativer
Havneområde og industri på Grønøra vest, oppfølging av høringsinnspill
Helhetlig miljøplan.pdf
M-rap-001-Grønøra
Rapport anadrom fisk og ål Orkanger havn 
Fylkesmannens tilbakemelding
Begrenset høring
Reguleringsbestemmelser 
ROS
Materiale til Vegvesenet
Kommentarer trafikkanalyse
Rapport, trafikkanalyse 
RO SVV
Endring av plankart for havneområde 
Plankart 
Forslag til reguleringsplan
Følgebrev
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS

Øvrige dokumenter
Grovlayout
Helhetlig miljøplan.pdf
Kostnadsberegning rekkefølgetiltak
Notat:Kostnadsoverslag rekkefølgetiltak
Høringsuttalelser
Planprogram