Trondheim Havn blir energihub for nullutslipp

Hvordan kan en energi- og effektkrevende havn bygge opp et helhetlig, lavutslipp, energisystem? Det er dette Trondheim Havn, sammen med partnerne Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi vil finne svaret på.

Trondheim kommune har i «Kommunedelplan: klima- og energi 2017 – 2030» en målsetning om å kutte direkte utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2030. Transportsektoren står i dag for en tredjedel av de totale klimautslippene i Norge, av dette utgjør sjøtransport i underkant av 1/4 av transportsektorens utslipp. Ved å tilrettelegge for en energiinfrastruktur som reduserer utslipp fra maritim transport, vil Trondheim Havn være en viktig bidragsyter for å nå klimamålene, både lokalt og nasjonalt.

I løpet av et år er det mye trafikk i og rundt Trondheim havn. I 2019 var 81 cruiseskip på besøk i Trondheim – med et totalutslipp på ca. 2000 tonn CO2, følge en kartlegging DNVGL gjorde på oppdrag for Trondheim Havn. I tillegg kommer utslipp fra godstrafikk, hurtigbåter, havneoperasjoner, rutegående trafikk, bygninger og landbasert trafikk. Denne trafikken er ventet å øke de neste årene, det samme vil energibehovet.

Trondheim Havn skal i gang med å etablere land- og ladestrøm på Brattøra, først til kystruten innen 2021, deretter til cruisetrafikken innen 2025, men etablering av infrastruktur for land- og ladestrøm vil være utfordrende for dagens energisystem på Brattøra.

Derfor har Trondeim Havn, sammen med partnerne, igangsatt områdeprosjektet «Brattøra som energiknutepunkt». Nå er første skritt i prosjektet tatt.

Se også: Enova-støtte til energistudie på Brattøra

Viktig kunnskapsgrunnlag på plass

Sweco har nylig utarbeidet rapporten «Brattøra som energiknutepunkt» – en forstudie til den videre konseptutredningen av et nytt energisystem på Brattøra. Rapporten er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsprogram og beskriver energiforbruket og energibehovet aktivitetene i havna har i dag.

– Rapporten skal danne et grunnlag for det videre utredningsarbeidet. Dette betyr at vi er ett steg i riktig retning for å få etablert landstrøm, og en helhet når det gjelder energi på Brattøra, sier Terje Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn.

Renergy deltar med prosjektstøtte, og Olav Rygvold, styreleder i Renenergy, er godt fornøyd med rapporten.

– Dette er et viktig steg for å få gjennomført neste trinn, som er en ENOVA-støttet konseptutredning for havna som energihub, sier Rygvold.

– Rapporten viser oss hvor skoen trykker, og vi ser blant annet et behov for å styrke krafttilgangen for havna, legger han til.

Samarbeider om infrastruktur

Meisler forteller at det er stor interesse for prosjektet.

-Prosjektet skiller seg ut ved at det både handler om havneutvikling, og byutvikling, forklarer Meisler.

Prosjektgruppen ser energiforsyning til fremtidens nullutslippshavn i sammenheng med energiforsyningen til fremtidens bydeler.

-At så mange viktige aktører er med i prosjektet, er en stor styrke. For å få til den ønskede utviklingen, krever det både store investeringer og nytekning rundt energisystemet. Det er også viktig å tenke helhetlig, og det er viktig at vi deler informasjonen vi får med aktuelle parter. Tensio kan for eksempel si noe om mulighetene og begrensningene som ligger der i dag. Dette er informasjon som er nyttig for mange andre, forklarer Meisler.

Det er Rygvold enig i:

-Rapporten som nå foreligger, bekrefter det vi har trodd: Dette er en komplisert oppgave med mange interesser involvert. Vi må se energisystemet som en helhet for at det skal fungere i en nullutslippssammenheng. Partnerne har sagt seg villige til å samarbeide for å bidra til dette. Det er veldig positivt.

Hva som blir løsningene for å få til en mer helhetlig, lavutslipp energisystem på havna, vet man foreløpig ikke. Men man har kommet ett skritt lengre.

-Løsningen kan være strøm, solceller, hydrogen eller fjernvarme, eller en kombinasjon av disse. Uansett hva vi gjør, må vi tenke helhetlig.  Alle spørsmålene som kommer i rapporten, skal vi bruke neste år på å besvare, sier Meisler.

Det jobbes også med en lignende konseptutredning for Nyhavna.

-Det vil derfor bli mulighet for å se på energiflyten mellom disse to områdene også, avslutter Meisler.

Les også: Skal utvikle fremtidens energisystem for sjøtransport havn