Høring om farvannsavgiften 2023

Trondheim Havn IKS har sendt forslag om farvannsavgift for 2023 på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 25. oktober.

Bakgrunn for etablering av farvannsavgift

Havne- farvannsloven (HFL) gir den enkelte kommune adgang til å kreve inn farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunen.

Havne- og farvannsloven presiserer at farvannsavgiften kun kan dekke kostnader til:

  1. nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
  2. utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne lov med forskrifter
  3. farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Hvilke områder gjelder for farvannsavgiften?

Med sin inntreden i Trondheim Havn IKS har deltagerkommunene (Orkanger, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Indre Fosen, Frøya, Namsos, Skaun og Hitra), delegert sine administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannsloven, med tilhørende forskrifter, til Trondheim Havn IKS.


I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal forskrift om farvannsavgift, og derav myndighet til å innkreve denne. Farvannsavgiften vil vedtas av Trondheim Havns representantskap, og gjelder for farvannet innenfor selskapets eierkommuner.

Frist for tilbakemeldinger

Høringsfristen settes til 25. oktober, og høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til:

firmapost@trondheimhavn.no

For spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med:

Terje R. Meisler | Maritim sjef | e-post: meisler@trondheimhavn.no