Høring om farvannsavgiften 2021

Trondheim Havn IKS har sendt forslag om farvannsavgift for 2021 på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 1.november.

Bakgrunn for etablering av farvannsavgift

Havne- farvannsloven (HFL) gir den enkelte kommune adgang til å kreve inn farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunen. Fra 01.01.2020 ble ny havne- og farvannslov gjeldende. Etter denne loven skal anløpsavgiften falle bort og erstattes av farvannsavgiften. Den nye farvannsavgiften skal være på plass senest til 01.01.2021.

I gjeldende havne- og farvannslov er det presisert at farvannsavgiften kun kan dekke kostnader til:

  1. nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
  2. utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne lov med forskrifter
  3. farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier

Hvilke områder gjelder for farvannsavgiften?

Med sin inntreden i Trondheim Havn IKS har deltagerkommunene (Orkanger, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Indre Fosen, Frøya, Namsos og Skaun), delegert sine administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannsloven, med tilhørende forskrifter, til Trondheim Havn IKS.

I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal forskrift om farvannsavgift, og derav myndighet til å innkreve denne. Farvannsavgiften vil vedtas av Trondheim Havns representantskap, og gjelder for farvannet innenfor selskapets eierkommuner.

Frist for tilbakemeldinger

Høringsfristen settes til 1. november, og høringsinnspill sendes skriftlig som epost til:

firmapost@trondheimhavn.no

For spørsmål knyttet til høringsdokumentene, ta kontakt med:

Terje R. Meisler | Maritim sjef | e-post: meisler@trondheimhavn.no