Godsstatistikk

CSV  

Godstatistikken for 2020 viser en svak nedgang i antall tonn gods. Flere av de store varestrømmene som bruker Trondheim Havns anlegg er utsatt for ulike svingninger og rammebetingelser i ulike marked.  Både offentlige budsjetter, lokale utbyggingsprosjekter, oljepris, gode eller dårlige kornår mv. får innvirkning på godsstatistikken. Covid-19 har også ført til flere utfordringer for mange av havnas kunder, og det har krevd mye innsats å holde produksjonen oppe.

Containerstatistikken for 2020 viser en økning i antall TEUs på 12 % fra 2019. Et større linjetilbud til regionens vareeiere har styrket containertransporten til Trøndelag.

Tørrbulk står for nær ¾-deler av de totale godsmengdene som går over kai i Trondheim Havn IKS. Kalk fra Tromsdal på Verdal er den dominerende enkeltvarestrømmen over kai, med nær en million tonn kalk over kai.