Godsstatistikk

CSV  

Godstatistikken for 2020 viser en svak nedgang i antall tonn gods. Flere av de store varestrømmene som bruker Trondheim Havns anlegg er utsatt for ulike svingninger og rammebetingelser i ulike marked.  Både offentlige budsjetter, lokale utbyggingsprosjekter, oljepris, gode eller dårlige kornår mv. får innvirkning på godsstatistikken. Covid har også ført til flere utfordringer for mange av havnas kunder, og det har krevd mye innsats å holde produksjonen oppe.

Containerstatistikken for 2020 viser en økning i antall TEUs på 12 % fra 2019. Et større linjetilbud til regionens vareeiere har styrket containertransporten til Trøndelag.

Tørrbulk står for nær ¾-deler av de totale godsmengdene som går over kai i Trondheim Havn IKS. Kalk fra Tromsdal på Verdal er den dominerende enkeltvarestrømmen over kai, med nær en million tonn kalk over kai.