Trondheim Havn IKS utvider inn i 2023  

I tråd med regionens ønske om å styrke seg innenfor maritim næring, er det gledelig at Hitra Kommune nå har blitt en del av Trondheim Havn IKS.  

Innlemmelsen tredde i kraft fra 01.01.2023. Hitra blir dermed den 14 eierkommunen i Trøndelagsregionen i det interkommunale selskapet Trondheim Havn IKS. Et formalisert samarbeid vil bli viktig for den videre utviklingen. 

–  Med både Hitra og Frøya i havneselskapet, ser vi store muligheter for videre vekst og utvikling i øyregionen. Vi ønsker å være tett på næringsliv og kommuner og har derfor etablert eget kontor for de to kommunene, forteller havnedirektør, Knut Thomas Kusslid ved Trondheim Havn.    

I tråd med Trondheim Havns strategi, skal vi bidra med økt sjøtransport og utvikling av Hitra Industripark og Kysthavn.  

Fremtidsvisjoner for Hitra Kysthavn

Enova har gitt grønt lys for Hitra kysthavn som fremtidens hydrogenknutepunkt. Prosjektet krever utvidelse av nåværende havneområder, fra dagens 49 dekar til 132 dekar.  

Mann ser inn i kamera.
Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn

–  Før utbygging kan bli vedtatt, må det utredes for den fremtidige trafikken til havneområdet. Går alt etter planen, ser vi for oss at arbeidet vil kunne starte allerede i 2023, bekrefter Kusslid.   

Skipsfart og havnedrift må være bærekraftig for å nå målet om et klimanøytralt Norge innen 2030. Fossilfrie energiformer ved våre havner er ønsket velkommen.  

–  Vi skal tilrettelegge for skipsfarten og industriens behov for grønn energi og bærekraftig infrastruktur ved havna. Dette vil bidra til at vi når målene om godsoverføring fra vei til sjø og tilrettelegger for en mer miljøvennlig skipsfart, avslutter Kusslid.  

Et hydrogenknutepunkt vil være en viktig milepæl for å nå fremtidens mål om reduserte utslipp.