– Testarenaer styrker konkurransekraften

Autonomimiljøet i Trøndelag er i en internasjonal særstilling med kombinasjonen av testarenaer for autonom teknologi i luft, vann og på land. Samtidig er konkurransefortrinnet under press.

– Etablering av testarenaer har verdier langt utover å tilrettelegge for teknisk testing av nye teknologier. Det gir et tydelig signal om at vi satser på utvikling av nye og bærekraftige løsninger for framtiden med betydelig potensial for økonomisk vekst. Vi snakker om industriutvikling og markedsposisjoner, sier Gard Ueland, Administrerende Direktør i Kongsberg Seatex AS.

En fersk rapport fra Impello, bestilt av Trondheimsregionen, har tatt for seg ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer. Rapporten kommer med innspill og anbefalinger til hvordan kommuner i Trondheimsregionen og andre aktører bør tilpasse seg for å utvikle autonomimiljøet i Trøndelag, spesielt gjennom bruk av testarenaer. Rapportgrunnlaget består blant annet av en oppdatert kartlegging av autonomimiljøet i regionen, samt intervjuer med sentrale aktører.

Verdens første testarena

Spesielt havromsautonomi peker seg ut som et av regionens sterkeste konkurransefortrinn for forskning, utvikling og kommersialisering av autonome teknologier og løsninger.

– Vi ser tydelig effekten av at vi i 2016 etablerte verdens første testområde for autonome skip her i Trøndelag. Det var et tydelig signal om at Norge tok en lederposisjon, og initiativet har bidratt sterkt til en rekke, verdensledende satsinger i Norge innen autonome, maritime transportløsninger, fortsetter Ueland.

Det var nettopp Kongsberg Seatex, sammen med Kongsberg Maritime, NTNU MARINTEK og Maritime Robotics, i samarbeid med Trondheim Havn, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, som tok initiativ til å etablere Trondheimsfjorden som testområde for førerløse, autonome skip.

Ledende teknologimiljø

I fjor ble også innovasjonsklyngen Ocean Autonomy Cluster etablert i regionen, med særlig satsing på infrastruktur for test og demo av autonom havromsteknologi.

– Teknologihovedstaden Trondheim er verdensledende innen det unge fagfeltet autonom havromsteknologi, og regionen er den ubestridte, nasjonale spydspissen for maritim forskning og teknologiutvikling. Markedspotensialet for disse teknologiene er enormt, og vi leder an i utviklingen, forteller Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster og seniorrådgiver i innovasjonsselskapet Fremtidens Industri.

– Samtidig er teknologiutviklingen i et forrykende tempo, og andre land satser nå stort. Testarenaer styrker konkurransekraften, og en målrettet videreutvikling i regionen er derfor avgjørende dersom vi skal beholde posisjonen vår, etablere kunnskapsbaserte arbeidsplasser, tilrettelegge for kommersialisering og skape ny næringsvirksomhet, sier Halvorsen.

– Vi må stå samlet

Smart Mobility Norway i Stjørdal er under etablering, og har mål om mål å utvikle en test- og utviklingsarena for fremtidens smarte teknologier innenfor transport, mobilitet og autonomi. Selskapet er blant de mange initiativ og prosjekter innen autonomi som er blitt etablert i Trøndelag de siste årene.

– Vårt mål er å legge til rette for at næringslivet og industrien skal få testet og utviklet nye ideer og løsninger som vil gi nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen, sier Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder i Smart Mobility Norway AS.

I Trøndelag er det økende grad av samarbeid og ambisjoner innen teknologiutvikling for luft, vann og land. Nye selskaper og innovative løsninger spinner ut av FoUI-miljøene ved NTNU og SINTEF i raskt tempo. Samtidig er autonomimiljøet helt avhengig av nærhet til egnede områder for pilotering og utvikling av miljøvennlige løsninger, hvor teknologier og systemer kan testes for å sikre at de er trygge å ta i bruk og klar for kommersialisering.

I Impello-rapporten kommer det blant annet frem at dagens testaktiviteter er uoversiktlige, det mangler store oppdragsgivere i regionen, og at synergier ikke utnyttes godt nok.

– Skal vi utnytte den verdiskapingen de nye teknologiene kan gi oss, må vi stå samlet – aktører, myndigheter og politikere – for å best legge til rette for videre utvikling og styrke satsingen på testarenaer i regionen. Fremtiden må fortsatt skapes i Trøndelag. Det har vi alle muligheter til å få til om vi jobber sammen, fortsetter Aarbergsbotten.

Testarenaer viktig for suksess

I tillegg til Ocean Autonomy Cluster og Smart Mobility Norway, er det også gjennom Interreg-prosjektet Green Flyway etablert en internasjonal testarena for framtidens luftfart i nærheten av Røros Lufthavn, hvor både Norge og Sverige er med.

– Vi opplever stor interesse for å ta Green Flyway sine testområder på begge sider av grensen i bruk, også fra internasjonale aktører. Det er gjennomført en rekke tester av droneselskaper i testområdene rundt Røros, og vi rakk også å gjennomføre verdens første grensekryssende vinterflyvning med et fullelektrisk fly før pandemien, sier Tor O. Iversen, faglig prosjektleder for Interreg-prosjektet.

Ved å muliggjøre uttesting av ny teknologi i regulerte områder, kan testarenaer bidra til at teknologien modnes raskere og motiverer tidligere til investering i innovasjon fra private aktører. Gjennom Impello-rapporten har Trondheimsregionen søkt oppdaterte råd om hvordan man som lokal myndighet best kan bidra til å utvikle testarenaer og støtte de ulike autonomiprosjektene og -aktørene i regionen.

– I Green Flyway har det offentlige tatt ansvar både som partnere og finansører. Skal man få gjennomført det grønne skiftet også i luftfarten, mener jeg at det offentlige må få bruke sin innkjøpskompetanse til å stille krav om å ta i bruk grønn og autonom teknologi når den er moden, sier Iversen.

– På veien dit er det behov for å utvikle og teste løsninger, og med områder for både sjø, luft og land her i regionen har Trøndelag alle forutsetninger for å posisjonere seg for dette også internasjonalt, spesielt i vinterlige forhold. Derfor er det viktig at det offentlige fortsetter støtten til FoUI i autonomimiljøene og testarenaene.

Utdrag fra rapporten «Testarenaer for styrket utvikling av autonomimiljøet i Trøndelag»:

Testarenaer bidrar blant annet til å:

 • Muliggjøre testing av teknologi som ellers ikke ville ha blitt testet, og bidra til innovasjoner.
 • Testing, utprøving og kommersialisering av teknologier og piloter.
 • Bidra til kommersialisering av nye versjoner og løsninger for etablert næringsliv.

Testarenaer kan gi fordeler for lokalsamfunnet:

 • Økt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, universiteter og andre forskningsintensive organisasjoner.
 • Å tiltrekke kapital og ressurser til innovasjon innen spesifikke teknologier, sektorer og forskningsområder der lokalområdet ønsker å styrke konkurransefortrinn.
 • Å redusere risiko i utviklingsprosessen for selskaper gjennom et trygt område for iterasjon og feiling på vei til en investeringsklar case.
 • Å promotere lokalområdet og gi investorer og eksisterende firmaer i området trygghet om at det eksisterer et støttende lokalt innovasjonsøkosystem.
 • Synliggjøre eksportpotensial: Testarenaer kan være nyttige verktøy for å tiltrekke investeringer og synliggjøre eksportpotensial i regionen.
 • Systembarrierer: Testarenaer bidrar til å identifisere systembarrierer

Særlig disse kriteriene som ligger til grunn for at en testarena skal lykkes:

 • Tydelig formål
 • Tydelig eierskap
 • Fulltidsressurser
 • Forretningsmodell og budsjett
 • Plan for ressursbruk og infrastruktur
 • Godt samarbeidsklima
 • Involvering av næringslivet
 • God organisering og «kundereise» utover fysisk arena
 • Kommunikasjon
 • Lokale brukere som aktive deltakere og testere
Fra venstre: Gard Ueland, adm. dir. Kongsberg Seatex, Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder Smart Mobility Norway AS, Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster, Tor O. Iversen, prosjektleder Green Flyway, Margrethe Ringkjøb Skjelstad, seniorkonsulent Impello, og Bård Eidet, daglig leder, Trondheimsregionen.
Foto: Marius Tvinnereim/ Ocean Autonomy Cluster