Snødumping i sjø

Store snømengder kan skape utfordringer når det gjelder håndtering av overskuddssnø, men å dumpe snø i sjøen er ikke tillatt - med få unntak.

Kan inneholde mikroplast

Overskuddsnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller. En miljørisikovurdering for det aktuelle området, enten det er land, vassdrag eller sjø, vil synliggjøre om snøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø.

Må søke om deponi

Overskuddsnø skal deponeres på tillatte områder, i henhold til Forurensningsforskriften. Unntak fra gjeldende forskrift eller øvrig deponering av snømasser må søkes Fylkesmannen i Trøndelag.

Et begrenset unntak

Fylkesmannen har vurdert nysnø som falt i løpet av siste dag eller natt kan brøytes over kaikanten, iht. Forurensningsforskriftens §8.3 (forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten tillatelse).

Avklaringen gjelder brøyting fra kaikant/brygge i alle typer vannforekomster. Det tillates ikke mottak og tømming av snø fra nærliggende arealer eller virksomheter, kun kai-/bryggeområdet.

Se eget informasjonsskriv fra Fylkesmannens Miljøavdeling om dette.