SINTEF og Trondheim Havn IKS inngår strategisk samarbeidsavtale

Nylig inngikk SINTEF-konsernet, representert ved SINTEF-stiftelsen og SINTEF Ocean, og Trondheim Havn IKS avtale om et strategisk samarbeid mellom forskningsmiljø og havn. For en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling innen marin og maritim sektor er sjøfart, havbruk, energi og infrastruktur sentrale deler som er viktige for det nye partnerskapet.

Styrker Trondheims maritime posisjon for en bærekraftig utvikling

Partene har felles interesse i å videreutvikle Trondheims posisjon innenfor næringsområdene maritim og marin, samt tilrettelegge for teknologisk utvikling knyttet til havromsnæringene.

Med avtalen, som ble inngått 3. desember,skal Trondheim Havn og SINTEF identifisere konkrete samarbeidsmuligheter og se nærmere på økt samarbeid og mulige felles interesser knyttet til:

  • etablering og utvikling av forskningsinfrastruktur knyttet til NTNU/SINTEFs pågående og fremtidige prosjekter
  • hvordan områder som endres fra havneformål til byutviklingsformål best blir ivaretatt gjennom en bærekraftig utvikling
  • best mulig bruk av eksisterende infrastruktur knyttet opp mot investeringene i Ocean Space Centre, men spesielt fokus på Fjordlab og OceanLab
  • vurdere å reetablere SINTEF Sealab for fremtidige behov
Vegar Johansen, Administrerende direktør SINTEF Ocean

– Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologiutviklingen. Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser er blant de områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt. Den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noen gang og øker behovet for en sterkere tilrettelegging og nær kontakt mellom næringen, forskningen og premissgivere, sier Vegar Johansen, adm. dir i SINTEF Ocean.

Transportsektoren står i dag for 30 % av de totale klimautslippene i Norge. Godstransporten vil øke med den forventede befolkningsveksten de neste årene, og med det følger også blant annet økte klimautslipp. Kunnskap og utvikling av ny teknologi er avgjørende for å realisere de internasjonale målene om å halvere utslipp fra skipsfarten, og å realisere Norges målsettinger om nullutslippsfartøyer i tråd med regjeringens ferske stortingsmelding om maritim næring.

Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS

– Gjennom Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norsk Sjø samarbeider vi med havbruksnæring, transportører, havner og offentlige myndigheter om transportutfordringene i midtregionen. Samarbeidsavtalen med SINTEF gir oss mulighet til å tenke nytt rundt hvordan vi samarbeider og tilrettelegger for framtidens maritime løsninger. Å knytte kunnskapsmiljø tettere på de reelle utfordringene den maritime sektoren står overfor blir viktig for å realisere det grønne skiftet, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.

Norge må være på offensiven

Fagmiljøene ved SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Regjeringens støtte over statsbudsjett 2021 til Ocean Space Centre i Trondheim understreker hvor sentral marinteknisk kunnskap vil være i framtida.  Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim, samt flere installasjoner i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund for fullskala forskning og testing.

SINTEF og Trondheim Havn har allerede samarbeidet i flere år om en rekke prosjekter knyttet til mobilitet, sjøfart, energi og infrastruktur. Trondheimsfjorden ble etablert som verdens første testområde for autonome fartøy i 2017 – på initiativ fra SINTEF, NTNU, MARINTEK, Kystverket, Kongsberg Seatex, Maritime Robotics og Trondheim Havn.

I 2019 gikk SINTEF og Trondheim Havn sammen med flere andre norske havner, nettselskap, energiselskap og rederier for å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport.

I juni 2020 fikk det SINTEF-ledede EU-prosjektet Aegis (Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems) 80 millioner kroner i EU-midler til forskning på autonome skip og automatiserte havner. Trondheimsmiljøet har nylig også fått ansvaret for å lede en rekke store forskningsprosjekt innen autonome skip, havvind, marine operasjoner, nye biomarine ressurser og havmiljø som kommer i tillegg til andre pågående forskningsaktiviteter innenfor eksempel skipsfart og havbruk.

Den strategiske samarbeidsavtalen formaliserer samarbeidet mellom SINTEF og Trondheim Havn ytterligere, og vil løpe så lenge partene finner det nyttig.    


Kontaktinformasjon

Vegar Johansen | Administrerende direktør, SINTEF Ocean | Tlf: 918 82 170

Espen Susegg | Direktør Eiendom og eiendomsutvikling, SINTEF Konsernstab | Tlf: 481 14 864

Knut Thomas Kusslid | Havnedirektør, Trondheim Havn | Tlf: 400 37 004

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle