Presseinvitasjon: Åpning av grønn bulkterminal

Vi markerer offisiell oppstart av pilotprosjektet Grønn bulkterminal; et nytt kapittel for massetransport i Trondheim.

Byen vokser, det gjør også behovet for sand, pukk og stein, vareslag som bokstavelig talt er fundamentet i bygg og anlegg. Hvert år håndteres to millioner m3 overskuddsmasser i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet i Trondheimsregionen. Dette tilsvarer 200 – 250 daglige transporter på vei. En fullastet dieseldrevet lastebil gir et CO2-utslipp på 2,7 kg. per kilometer. I dag deponeres det meste av gravemasser fra anleggsområder. Den totale belastningen på miljø, vei og trafikk er enorm. 

Bulk som sirkulærøkonomi

Med støtte fra Grønt skipsfartsprogram, utreder Forset Grus, Salfjord, Rockfjord AS, Berge Rederi og Trondheim Havn hvordan sjøtransport av mineraler og rene deponimasser kan løses i en sirkulær økonomi. 

Målet med pilotprosjektet Grønn bulkterminal er å utvikle en CO2-nøytral transport av masser mellom Trondheim by og kystkommunene. Pukk fra brudd på kysten fraktes inn til Trondheim på skip, mens deponimasser som ikke kan gjenbrukes i sin tur vil benyttes til å bygge ut landbruksarealer i distriktene. Med bulkterminal sentralt på havna flyttes dagens langtransport fra vei til sjø.

Forset Grus etablerer nå en midlertidig bulkterminal på Transittkaia i Trondheim; et nytt transportknutepunkt som vil danne grunnlag for en sirkulær økonomi basert på byggeråstoff og deponimasser. Med hybride bulkskip og lokal transport med elektriske tippbiler, vil utslipp knyttet til bulktransport reduseres betydelig. Pilotprosjektet Grønn bulkterminal vil gå over åtte år, og skal høste viktig kunnskap for å sikre en bærekraftig framtid for bygg- og anleggsindustrien i Norge.

Program

Kl.10.00Velkomst v/ Svein Kåre Aune, prosjektleder Trondheim Havn IKS
Kl. 10.05Tale v/ Knut Thomas Kusslid, havnedirektør Trondheim Havn IKS    
Kl. 10.15Tale v/ Ole Arild Haugum , daglig leder, Forset Grus
Kl.10.25Tale v/Eivind Dale, senior rådgiver DNV / Grønt skipsfartsprogram
Kl.10.35Offisiell åpning v/ Kristian Dahlberg Hauge, direktør for
næring, samferdsel, klima og miljø, Trondheim kommune

For pressehenvendelser og registrering, ta kontakt med:

Birgit Thorsen, Thorsen@trondheimhavn.no | Tlf: 909 27 420