Over 80 millioner kroner til SINTEF-ledet EU-prosjekt

Prosjektet "Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems" (AEGIS) skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier. Ca. 32 millioner kroner går fra EU til norske virksomheter.

Krav til grønnere transport, belastning på veisystemene og plager fra støy og støv gjør sjø- og elvetransportene interessante som alternativ til lastebil. Overføring av gods fra vei til sjø går imidlertid tregere enn ønsket både i Norge og resten av Europa. EU-Kommisjonen støtter derfor AEGIS med over 80 millioner kroner for å vise at autonome skip og automatiserte havner kan gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig. AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere og mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene.  

I Norge og Europa er det et klart mål å flytte mer av langdistanse godstransport fra vei til sjø. Dessverre er lastebil både billig og enkelt å bruke, så det er vanskelig å få dette til med dagens sjøtransport. Ved å bruke en kombinasjon av større skip i hurtig linjefart og mange små tilbringerbåter skal AEGIS lage et nytt transportsystem med lite støy og utslipp og med en fleksibilitet som både kan betjene små kaier langs fjordene og i sentrum av byene. AEGIS vil også se på liknende løsninger for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa. Nye løsninger for miljø- og nabovennlige havner i byene er en viktig del av prosjektet.

Hovedideen i AEGIS er full automasjon av lasthåndteringen ved omlasting fra større til små farkoster. Dette sparer transporttid for de store skipene, øker frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene og gjør det mulig å lage nye fremtidsrettede havneløsninger også i de byene. Automasjon og effektivitet er essensielt for å redusere omlastningskostnadene som i dag er et stort problem for sjøtransporten.

AEGIS skal analysere og foreslå tekniske løsninger for tre forskjellige omlastingspunkt fra sjøgående skip til lokale distribusjonssystemer.

Del A er norsk og ledes av North Sea Container Line i samarbeid med Trondheim Havn. Små tilbringerbåter knyttes opp mot containerskip med omlasting på terminaler ute på kysten. Små båter kan betjene destinasjoner i så vel utkantstrøk som i bynære områder, samtidig som linjeskipet sparer tid ved å slippe å gå inn i fjordene. Del B ligger i BeNeLux området og ledes av DFDS. Det skal knytte DFDS’ godsferger til elvetransport med liknende løsninger som i del A. Del C ledes av Aalborg Havn i samarbeid med Vordingborg Havn og undersøker hvordan automatisering kan brukes for å effektivisere bynære og regionale havner og derigjennom forbedre konkurranseflaten mot vegtransport.

Kalmar og MacGregor, begge del av Cargotec, skal utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner. Grieg Connect skal utvikle digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport. Forskningspartnere er Institut fur Strukturleichtbau und Energieffiezienz i Tyskland, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og SINTEF Ocean.

AEGIS er et treårig forsknings- og innovasjonsprosjekt med en total støtte på 7,5 M€ fra Horizon 2020 (Grant Agreement N°8599929). 40% av forskningsmidlene går til Norge. SINTEF Ocean koordinerer og leder prosjektet.

«AEGIS er en helt ny måte å tenke på når det gjelder sjøveis transport. Det vil gi oss muligheten til å tilby bedre tjenester til kundene våre, redusere tidsbruk og utslipp for skipene våre.«

 Kenneth Johanson, Digital Manager, North Sea Container Line (NCL).

«Autonome tilbringerskip kombinert med automasjon i havnene er en av nøklene til fremtidens sjøtransport. Brukerne vil få mye bedre og fleksible transporttjenester ved å øke frekvensen og redusere tidsforbruket. «

Ørnulf Jan Rødseth, Daglig leder, Norsk Forum for Autonome Skip.

Bevilgningen til AEGIS-prosjektet er en anerkjennelse og ytterligere styrking av Norges ledende posisjon på utvikling av autonom skipsfart. Prosjektets fokus på havneoperasjoner og lasthåndtering gjør at det kompletterer andre store norske prosjekt, for eksempel EU-prosjektet AUTOSHIP, som i hovedsak ser på skipet.

Vegar Johansen, Administrerende direktør, SINTEF Ocean


Aegis er et prosjekt helt i tråd med vår strategi om havneutvikling, bærekraft og økt transport av gods på sjø. For oss er det spesielt viktig at dette prosjektet har fokus på bruk av mindre og fleksible fartøy, digitalisering, logistikkløsninger og havneoperasjoner. Vi ser virkelig frem il å jobbe videre med Aegis.

Terje Meisler, Maritim sjef, Trondheim Havn

Mer informasjon

Prosjektkoordinator, SINEF Ocean:

Dr. Atle Minsaas | atle.minsaas@sintef.no | Tlf. 908 35 252

Digital Manager, North Sea Container line:

Kenneth Johanson | kenneth.johanson@ncl.no | Tlf. 975 22 834

Daglig leder, Grieg Connect:

Vidar Fagerheim | vidar@shiplog.no | Tlf. 951 32 058

Maritim sjef, Trondheim Havn:

Terje Meisler | meisler@trondheimhavn.no | Tlf. 412 15 643

Web-side: http://aegis.autonomous-ship.org