Ønsker å tilrettelegge for kraftfôrproduksjon på Stjørdal havn

Trondheim Havn sendte denne uken anmodning om å gå i gang med regulering av Stjørdal havn. Formålet er å legge til rette for at Fiskå Mølle kan etablere et anlegg for produksjon av kraftfôr.

– Vi har mottatt en henvendelse fra Fiskå Mølle som ønsker å etablere seg nært kai med produksjon av kraftfôr. Stjørdal havn har tilgjengelig areal på havna, og det er ledig kapasitet for flere båtanløp og etablering av et produksjonsanlegg for kraftfôr. Vi ønsker Fiskå Mølle velkommen til Stjørdal havn dersom Stjørdal kommune er positive til etableringen, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Anlegget er tenkt etablert med transportbånd fra kaia til siloene hvor råvarene lagres. Selve anlegget vil ha en hovedbygning som er 30 meter høy, med siloer på 20 meter. En mindre del av fabrikkanlegget vil ha en høyde på 40 m, hvor tyngdekraften utnyttes under fôrproduksjonen.

Byggeprosessen foreslås gjennomført i to faser: I første byggetrinn vil Fiskå Mølle ha et arealbehov på 15 daa som vil gi en produksjonskapasitet på minimum 100 000 tonn kraftfôr per år, og et startvolum på 70 000 tonn kraftfôr per år. I andre byggetrinn vil Fiskå Mølle ha behov for 10 daa, og et potensial for økt produksjon opptil 200 000 tonn kraftfôr per år. 

Opp mot 70 % av råvarene til produksjonen vil tas inn på båt, mens lokale kornprodusenter vil stå for den resterende andelen. I tillegg vil gjødsel og andre handelsvarer tas inn på båt. Distribusjon av kraftfôr vil hovedsakelig skje på bil fra havna og ut i regionen.

– Det er samfunnsøkonomisk fornuftig og bærekraftig å legge industri av denne typen til havn. Det effektiviserer bruken av dagens havnearealer, bidrar til lokal verdiskaping, øker sjøtransport til kommunen og sparer samtidig miljøet for klimautslipp, forklarer Kusslid.

Positive ringvirkninger

Produksjonsanlegget vil være i døgnkontinuerlig drift og bringer anslagsvis 20 nye arbeidsplasser til Stjørdal. I tillegg følger ringvirkningene i form av tjenester og andre leverandørledd til produksjonsanlegget.

– Det blir kortere transport av kraftfôr og andre essensielle driftsmidler for lokale bønder. Korn som produseres lokalt vil også videreforedles lokalt. Dette er positivt både økonomisk og i forhold til miljøavtrykk, sier Tommy Nordbø, markedssjef i Fiskå Mølle.

Stjørdal kommune er landets syvende største landbrukskommunen, og er et viktig korndistrikt med en sentral beliggenhet for kraftfôrmarkedet i Midt-Norge.

– I og med at en betydelig andel av råvarene som inngår i kraftfôrproduksjonen må fraktes til Trøndelag, er det viktig å legge fabrikken i tilknytning til havn. Dette muliggjør bruk av båt som både er den mest kostnadsmessige og miljøvennlige måten å frakte slike varer på, forklarer Nordbø.

Selve kraftfôrproduksjonen består av flere trinn, og anleggets utforming er viktig for prosessen.

– Ved å bygge i høyden vil en kunne bruke tyngdekraften som transport mellom de ulike trinnene. Dette gjør prosessen mer energieffektiv. Det vil også legge beslag på betydelig mindre landareal enn om bygningene skulle vært lavere, legger Nordbø til.

Vil se på flere løsninger

I forbindelse med mulig etablering, har Norconsult illustrert fabrikkanlegget sett fra flere utsiktspunkt. Dersom Stjørdal kommune gir aksept for å gå i gang med en reguleringsprosess, vil Trondheim Havn involvere dyktige fagfolk som kan bidra til en god utforming av området. Løsninger for utforming og plassering av anlegget vil drøftes nærmere ved utarbeidelse av reguleringsplan.

– Vi ønsker å være en god nabo og er åpne for innspill til hvordan vi best kan være det. Samtidig skal vi ivareta og utvikle et konkurransedyktig havnetilbud for kundene og oppfylle samfunnsoppdraget om å ivareta og styrke sjøtransport til regionen, sier Kusslid. 

Det er ventet at Stjørdal kommune vil ta stilling til anmodningen før sommeren.


For mediehenvendelser, kontakt:

Havnedirektør, Trondheim Havn KS

Knut Thomas Kusslid v/ Birgit Thorsen

Tlf: 909 27 420

Kontaktperson, Fiskå Mølle

Tommy Nordbø, Markedssjef

Tlf: 416 30 115


Anlegget illustrert fra Molovika.
Alternativ utforming på anlegg, sett fra Molovika.
Anlegget illustrert fra Strandveien.
Anlegget illustrert fra Langøra.