Økt containeraktivitet i 2020

Containeraktiviteten i 2020 tangerer rekordåret i 2014 med 20 000 TEUs, men Covid-19 har utfordret mange av havnas brukere.

Sunn konkurranse har effekt

Containerstatistikken for 2020 viser en økning i antall TEUs på 12 % fra 2019. En del av dette kan tilskrives nye initiativ og rutetilbud fra Smyril Line, Sea Cargo og Samskip/Nor Lines, i tillegg til økt aktivitet for NCL.

Kirsti Østensjø
Kirsti Østensjø, markedssjef i Trondheim Havn IKS

Havnesamarbeidet med Kysthavnalliansen har bidratt til nye varestrømmer over kaiene i Trøndelag, og både frukt, fersk laks og annen stykkgods til forbrukermarkedet er flyttet fra vei til sjø det siste året.

– Flere linjer til Trøndelag har gitt et bedre tilbud til vareeiere i regionen. Det viser at konkurranse er sunt, også for miljøet og de nasjonale målene om å overføre mer gods fra vei til sjø, sier Østensjø.

Covid 19-pandemien har utfordret

Godstatistikken for 2020 viser en svak nedgang i antall tonn gods innenfor øvrige godssegmenter.

– Flere av de store varestrømmene som bruker Trondheim Havn sine anlegg er utsatt for ulike svingninger og rammebetingelser i ulike marked.  Både offentlige budsjetter, lokale utbyggingsprosjekter, oljepris, gode eller dårlige kornår mv. får innvirkning på godsstatistikken. Vi ser også at Covid-19-pandemien har påvirket mange vareeiere i Trøndelag, forklarer Østensjø.

-Det har vært et svært krevende år for mange av våre kunder, men de har funnet løsninger og holdt hjulene i gang. Det er imponerende. De fulle konsekvensene av Covid-19 for sjøtransport til Trøndelag gjenstår å se,   sier Østensjø.

Tørrbulk største varetype

Tørrbulk står for nær ¾-deler av de totale godsmengdene som går over kai i Trondheim Havn IKS. Kalk fra Tromsdal på Verdal er den dominerende enkeltvarestrømmen over kai.

– Årlig hentes det ut nærmere en million tonn kalk, og utbyggingen av ny utskipningskai for kalk reflekterer et langt høyere ambisjonsnivå i årene som kommer. Vi ser også at andre viktige innsatsvarer som sement, tilslag og stein til bygg- og anleggsbransjen, korn og andre varer til dyrefor utgjør en vesentlig andel av varene som kommer sjøveien til Trøndelag, forteller Østensjø.

Nødvendig å sikre nok areal

Til tross for en liten nedgang i tonnasje i 2020, er det ingen ting som tyder på at trønderske vareeiere ikke ønsker å ta i bruk sjøtransport, heller tvert om.

– Vi har stort press på våre havnearealer og har fått henvendelser fra flere industri- og næringsaktører som ønsker å legge sin produksjon og virksomhet til kainære arealer. Det vil bety store besparelser for klima og veitrafikk. For å nå de nasjonale klimamålene om å redusere utslipp fra transportsektoren, må vi utvikle kainære industri- og næringsarealer som tilrettelegger for å ta enda mer av godset sjøveien. Det vil være vårt viktigste grep for å utvikle sjøtransporttilbudet i Trøndelag, avslutter Østensjø.