Ny tid for utskiping av kalk fra Verdal havn

Et av Norges største utskipningsanlegg for kalk er ferdigstilt, og et nytt kapittel i industrieventyret på Verdal kan begynne.

Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk fra Tromsdalen i Verdal. Forekomsten er anslått til 7,5 mrd. tonn totalt.  Dette gjør forekomsten i Tromsdalen til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser.  

Da produksjonen økte, ble den gamle utskipingskaien på Verdal havn for liten, og i 2017 etablerte Verdalskalk og Norcem selskapet Kalkkaia AS, og inngikk en langsiktig avtale med Trondheim Havn IKS om utbygging, leie av kai og areal til drift av et nytt utskipningsanlegg. 

Knut Thomas Kusslid,
direktør Trondheim Havn

-Kalkkaia er et godt eksempel på hvordan kommune, havn og industri har jobbet godt sammen over lengre tid for å realisere ambisjonene om å utvikle lokalindustri og styrke sjøtransporttilbudet til regionen på en bærekraftig måte. Samfunnets vekst og behov for økt godstransport kan løses ved at mer gods går sjøveien. Det betyr mindre klimautslipp per tonnkilometer, mindre veislitasje og mindre kø på riksveinettet, sier Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn IKS.

Trondheim Havn var byggherre og har stått for mudring av 100 000 m3. masser, utbygging av 23 daa nytt land og ny kai. I tillegg er også innseilingen endret for å gi bedre adkomst for større skip.   Den totale investeringen var på nærmere 200 millioner kroner. Av dette utgjør kostnadene til kai- og lagerområde ca. 120 millioner kroner og lasteanlegget 80 millioner kroner.    

-Vi skal legge til rette for vekst og konkurransekraft til havnas kunder. Her tilrettelegger vi for en stor utskiping av kalk fra Tromsdalen, det er et stort anlegg som tar imot skip som kan laste opptil 60 000 tonn per skip, sier Kusslid.   

Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal havn

Lokale ringvirkninger

Utbyggingen er ikke bare viktig for kalkindustrien, men også annen industri- og næringsliv i Verdal. Hvert tonn kalkstein som tas ut i Tromsdalen bidrar med drøyt 70 kr. i verdiskaping lokalt.

I dag er om lag 100 ansatte tilknyttet kalkvirksomheten, og hver arbeidsplass skaper videre 2 – 4 arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

-Investeringen i kalkkaia viser at vi har seriøse og langsiktige aktører som ønsker økt verdiskaping av kalkressursen i Tromsdalen.  Tilrettelegging for økt volum på sjøtransport er viktig for en kommune som har Norges tredje største industripark plassert nært sjøen, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Trondheim kommune.

Bærekraftig industriutvikling

Globalt står sementindustrien for 5 -7 prosent av de totale CO2-utslippene. Det nye utskipningsanlegget har kapasitet til skip opptil 60 000 dwt. og kan derfor transportere mer kalk med færre anløp. Det vil gi lavere klimaavtrykk per transporterte tonn kalkstein. Med tilgang til gode havneanlegg og arealer nær havn, kan industri og næringsliv utvikle seg på lag med det grønne skiftet.

Håkon Mork,
Verdalskalk AS

-Dette er det første byggetrinnet og skal tåle inntil 3 – 4 millioner tonn kalk i året, og så har vi mulighet for å bygge ut ved behov og en plan i Tromsdalen som tilrettelegger for uttak på 10 millioner tonn kalk i året i en hundreårshorisont, forklarer Håkon Mork, prosjektansvarlig for Kalkkaia AS.  

På sikt vil det også være aktuelt å bygge transportbånd fra Tromsdalen til utskipningsanlegget på Verdal havn.

De største skipene som går i fast rute mellom Verdal og Brahestad i Finland har byttet ut tradisjonelt drivstoff med LNG, og har med det redusert CO2-utslipp med 30 % sammenliknet med ordinære skip på tungolje.   

Nå skal Norcem, i samarbeid med Felleskjøpet, også i gang med å bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip som skal i drift fra medio 2023. Verdalskalks morkonsern Franzefoss Minerals deltar i et tilsvarende samarbeidsprosjekt for å bygge ammoniakkdrevne bulkskip.   

Men det er ikke bare nye skip og effektiv transport som vil bidra til å redusere klimautslipp knyttet til kalkuttak i Tromsdalen. Det stasjonære utskipningsanlegget på Verdal havn er 100 % elektrisk drevet, mens de mobile materne har hybrid drift vil ha helelektrisk drift under lasting av skip til kai. Over nyttår mottar også Verdalskalk sin første dieselelektriske hjullaster som vil benyttes på anlegget.