Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Fram til 2030 forventes befolkningen i Trondheimsområdet å øke med om lag 40 000 innbyggere. Med befolkningsveksten vil også person- og varetransport øke – og klimagassutslipp deretter. I en egen klimalov vedtatt i Stortinget i 2017, har Norge lovfestet mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 – sammenliknet med 1990.

Samtidig står transportsektoren samlet i dag for 30 prosent av norske klimagassutslipp, av dette igjen utgjør veitrafikken over halvparten av klimagassutslippene. 

Mål om nullvekst i persontrafikk

I NTP 2018 – 2029 er målet tydelig: Transportsektoren må ta en stor andel av utslippskuttene, og de største byregionene må tilrettelegge for nullvekst i personbiltrafikk gjennom et bedre og mer miljøvennlig kollektivtilbud. Nytt kollektivsystem og metrobusser med stor kapasitet vil bli viktige ledd for å nå det nasjonale kravet om nullvekst i utslipp fra personbiltrafikk i sentrale byer. 

Med 35 el-busser og 255 busser på biogass eller biodiesel blir AtB’s nye busspark klimanøytral fra august 2019 Større busser og hyppigere avganger  skal gjøre det enklere å sette igjen bilen og velge buss i stedet. 

Også godset må reise kollektivt

I følge NTP vil dagens godstransport på vei dobles fra ca. 300.000 tonn til ca. 600.000 tonn i 2040. Det vil si en dobling av antall vogntog, veislitasje og alvorlige trafikkuhell som involverer tungtransport.

Sjøtransport har, sammen med bane, en sentral rolle for å sikre bærekraftig vekst og godsforsyning til de store byene de neste årene. Med lavere klimagassutslipp pr. tonnkilometer, vil overføring av gods fra vei til sjø øke transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren.