Ingen fare for nye skred

Geoteknikere konkluderer med at det ikke er rasfare for tilgrensende områder til skredgropa ved Verdal havn.

Det vil bli utført supplerende boringer for å verifisere stabilitetsberegningene før arbeid på den avsperrede delen av anlegget kan gjenopptas. Øvrig anleggsarbeid går som normalt.

Det er gjennomført  befaringer, sjøbunnskartlegging og nye vurderinger av eksisterende boredata etter skredet ved Verdal havn tidlig i januar. En geoteknisk rapport fra Norconsult slår fast at det er liten sannsynlighet for ytterligere skred.

NGI konkluderer med at Norconsult på en grundig måte har vurdert de faglige spørsmålene i sin uavhengige faglige kontroll. Kontrollen omfatter så langt bare tilgrensende områder til avsperringen rundt skredgropa.

Videre arbeid på anlegget 

En sjøbunnskartlegging gjennomført 12.januar, viser omfanget av  det undersjøiske skredet.  Det ble det utløst et skred ved ytre del av anleggsvegen som er etablert i forbindelse med bygging av ny utskipingskai for kalk i Verdal. Skredet omfatter ca. 15 meter av et nylig utfylte området på land, samt et område på sjøbunnen på ca. 300 000 m3 ved marbakken rett utenfor eksisterende innseiling til Verdal havn.

Det skredberørte området med en sikringssone, ble umiddelbart avsperret  i påvente av ytterligere geotekniske undersøkelser. Arbeid på øvrige deler av anleggsområdet ble vurdert som trygt og pågår som normalt.

Avventer geoteknisk vurdering

Det vil bli utført supplerende grunnboringer utenfor moloen som vil gi informasjon om forholdene i sjøbunnen. Deretter blir det utført nye stabilitetsberegninger før det igangsettes belastning av området som er avsperret.