Ikke geoteknisk gjennomførbart å bygge ut havn på Langstein

Grunnundersøkelser og geotekniske analyser gjennomført av Nye Veier viser at det ikke er geoteknisk gjennomførbart å fylle ut masser i Langstein-bukta. Området mangler nødvendig stabilitet for utfylling av overskuddsmasser fra ny E6 Kvithammar – Åsen. Stabiliserende tiltak er heller ikke praktisk eller økonomisk gjennomførbart.

I september 2018 ble Trondheim Havn invitert inn i en dialog om muligheter for havneutvikling på Langstein av Stjørdal kommune, en av de 13 eierkommunene i Trondheim Havn.

En utbygging av industrihavn på Langstein kunne potensielt bidra med nødvendig sjønært industriareal, samt muliggjøre vurderinger om en fremtidig omdisponering av dagens industrihavn på Sutterø i Stjørdal til sentrumsformål.   

Høsten 2018 inngikk Trondheim Havn en intensjonsavtale med Nye Veier om mottak av overskuddsmasser fra de nye E6-tunellene, samt mulig samarbeid om konsekvensutredninger og reguleringsarbeid for prosjektet. Det ble samtidig inngått en intensjonsavtale med Arne Hernes A/S om et mulig fremtidig samarbeid for utviklingen av Langstein.   

I januar 2019 igangsatte Nye Veier geotekniske undersøkelser på Langstein, og det er disse undersøkelsene som nå har satt en stopper for en videre havneutvikling.  

Krevende grunnforhold

De geotekniske undersøkelsene som Nye Veier denne våren har gjennomført, viser at grunnforholdene på Langstein er meget utfordrende og uegnet for utfylling og dermed havneutbygging.

– Det ble tatt grunnprøver fra 18 borehull. De geotekniske analysene viser at grunnen i størstedelen av Langstein-bukta består av store mengder løse og til dels ustabile masser. Mange steder er det 20-30 meter fra sjøbunnen og ned til fast fjell, enkelte steder ble det boret ned til 50m uten å finne fast grunn. Kompleksiteten og omfanget av de tiltak som vil være nødvendig for å sikre stabilitet ved en utfylling umuliggjør realisering av prosjektet, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

-Vi har fulgt opp henvendelsen fra Stjørdal kommune etter beste evne. Vi hadde et håp om at dette kunne være et aktuelt areal for en eventuell fremtidig relokalisering av dagens havneaktivitet i Stjørdal, men ser at dette ikke er gjennomførbart, forklarer Kusslid videre.

Viktig samarbeid

Havnedirektøren ser ikke bort fra at man forsøker å etablere lignende samarbeid med Nye Veier i forbindelse med andre veiprosjekter i fremtiden.

-Vi har hatt et meget godt samarbeid og god dialog med både Nye Veier, Stjørdal kommune og Arne Hernes A/S gjennom hele prosessen. Vi har alle lært mye som vi tar med oss videre, det er viktig å løfte fram dette som en god erfaring. Vi har forsøkt å skape en dobbel samfunnsnytte ved at overskuddsmassene fra ny E6 kan utnyttes til formål som bidrar til verdiskaping i regionen og økt miljøvennlig sjøtransport som både er en nasjonal og regional målsetting, sier Kusslid og legger til:

– Samtidig viser utfallet hvor utrolig krevende det er å utvikle nye sjønære industri- og havnearealer. Geotekniske forhold, konsekvenser for miljø og naturmangfold i og ved sjøen, negative konsekvenser for friluftsliv, negativ påvirkning på bomiljø, samt store utviklingskostnader er alle forhold som kan vanskeliggjøre eller umuliggjøre slike utviklingsprosjekter.