Godsvekst på sjø i Trøndelag

Til tross for stor utakt i forsyningskjedene siden 2020 kan Trondheim Havn vise til en positiv volumvekst over våre kaier og enda et nytt rekordår for antall containere over kai i 2021. Containersegmentet har en oppgang på 6% som gir en rekord på 21.728 TEU over kai. Oppsummert viser samlet godsmengde over offentlige kaier i Trondheim Havn IKS en vekst på 4,1% med totalt 2,5 mill tonn for foregående år.

De viktigste varetypene over Trondheim havn IKS sine kaier

Trondheim Havn IKS registrerer mengde gods i tonn over offentlig kai i 13 eierkommuner.  

Kalk

Produkter fra kalk utgjør 41% av alt gods som fraktes over kaiene i Trondheim Havn IKS og hadde en økning på 100.000 tonn fra 2020 til 2021. Kalkutvinningen er ventet å øke i årene som kommer, og ny kai er ferdigstilt på Verdal for å håndtere veksten som kommer.

Bygg- og anlegg

Bygg- og anleggsnæringen trenger sement, sand, pukk og betongvarer. Dette utgjør til sammen 17% av godset over Trondheim Havn sine kaier. Denne varestrømmen var tilsvarende lik i 2020. Sjøtransport er viktig i deres verdikjede og varene har behov for å leveres i en havn nærmes mulig byggeplass – som slik reduserer vegtransporten tilknyttet prosjektene.

Container, stykkgods og Ro-Ro

Samlastere og godsterminaler er «kollektivtrafikken» for container, stykkgods og Ro-Ro til og fra Trøndelag. Denne næringen utgjorde 15% av godset over Trondheim Havn sine kaier. For 2021 var det en økning i tonn på 6% og en rekord på totalt 21.728 TEU.  

Landbruk

Landbrukssektoren utgjør 14% av godset over Trondheim Havn sine kaier. Dette er råvarer til kraftforproduksjon, kunstgjødsel og andre varer til landbruket. Sjøtransport er en viktig transportform for matsikkerheten i Norge. For 2021 var det en svak nedgang på ca 20.000 tonn.

Tømmer og trelast

Tømmer og trelast utgjør 5% av gods over Trondheim Havn sine kaier. Tømmer fraktes til sagbruk, papirproduksjon og til smelteverk.  For 2021 var det en økning på ca. 53.000 tonn.

Salt

Salt utgjør 2% av gods over Trondheim Havn sine kaier. Salt brukes i produksjon av mat, til vintervedlikehold av veier og i annen industri. Frakt av salt har falt ca. 17.000 tonn fra 2020.

Offshore

Isolering og sveising av spesialrør til bruk i offshore er en viktig industri på Orkanger. Dette utgjorde 2% av godset over Trondheim Havn sine kaier i 2021. Gjennom årene har det vært store svingninger i denne næringen, og det har vært en nedgang på ca 30.000 tonn fra 2020.

Gjenvinning metall

Gjenvinning av metall utgjør 2% av gods over Trondheim Havn sine kaier. Metallskrap fraktes med skip til smelteverk for å gjenvinnes til bl.a armering. Dette er en velfungerende sirkulærøkonomi som sparer betydelige ressurser sammenlignet med utvinning av metall fra malm. Volumene har vært stabile over flere år.

Annet gods

Gruppen «Andre varer» utgjør 3% av gods over Trondheim Havn sine kaier. Dette omfatter blant annet husmoduler, koks, melasse, stål, armeringsjern, flytende gass mv. Volumene er stabile.