Et tryggere sjøliv starter med deg

Ha et klart hode når du ferdes ved vann. Du vet aldri når du trenger det.

Det er i snitt registrert ca. 100 drukningsulykker de siste 20 årene. Mange skjer i sommermånedene mai til august, ved fall fra land, bading eller ved bruk av fritidsbåt. I snitt har hver femte som omkommer promille. Menn er overrepresentert i statistikken; Hele 80 % av de som drukner er gutter eller menn hvorav over halvparten av disse er over 40 år.

Her er tre velmente tommelfingerregler til deg som skal ferdes langs sjøkanten i sommer.

Ekte kapteiner drikker kaffe, ikke karsk.

Du blir en dårligere båtfører av å være beruset. Kritisk sans, konsentrasjon, oppmerksomhet og reaksjonstid svekkes selv med lav promille. Ved fall over bord vil nedkjølingen skje raskere enn normalt, og redusere overlevelsestiden i vann. Evnen til selvberging svekkes også betydelig og det kan bli vanskeligere å komme seg opp av sjøen. Er du usikker på om du har promille? Ta en promilletest her.

Gode venner passer på hverandre

Strømmen kan være stri, selv om vannet er stille. Skipstrafikk, demninger, vær og vind kan skape farlige strømforhold. Ikke bad i områder med skip- eller båttrafikk, og ha oversikt over livbøyer i området. Ønsker du en livbøye i ditt nærområde? Søk om livbøye her.

Dyktige livreddere har en plan

Tenk på forhånd gjennom hva du kan gjøre, dersom uhellet først er ute. Lær deg grunnleggende førstehjelp, og reflekter rundt hvordan du best kan håndtere en situasjon dersom den inntreffer. Det hjelper å ha en god plan.

Last gjerne ned vår enkle redningsplan, heng den opp et sted den er godt synlig. Det er lett å miste roen når det står om liv. Da kan det hjelpe å ha en plan i bakhodet.

About us

Trondheim Port Authority is an intermunicipal company, owned by 13 municipalities in the county Trøndelag. We operate and manage port areas on behalf of the owner municipalities and facilitate infrastructure for maritime transport such as cargo shipping, passenger traffic, cruise tourism and leisure boats.

Corporate social responsibility

The overall national objective is for more goods to be transferred from road to sea to reduce environmentally harmful emissions, improve road safety and reduce road wear. See more about the National Port Strategy here.

The Port of Trondheim operates under the Act relating to harbours and fairways (The harbor act). Our social mission is to contribute to increased sea transport of goods and passengers, provide accessible and safe harbors, as well as safeguarding the environment, safety and emergency preparedness.

Inter-municipal cooperation

As an intermunicipal port company, we can work regionally and comprehensive with sea transport and logistics. This means streamlining port operations, developing hubs for freight traffic and strategic adaptation to transfer more goods from road to sea.

The participating municipalities ‘ownership interests in the company are based on the valuation of the municipalities’ deposits (deposited properties and port facilities).

See the company agreement (only available in Norwegian).  Download

Organization

The Supervisory Board represents the owner municipalities in Trondheim Port Authority and is the company’s highest authority.

The Supervisory Board elects the Board, which together with the Port Director, is responsible for managing the port company.

See the members of the Port Authority

Economy

Trondheim Port Authority is self-financed without public funding. Therefore, the port must ensure an acceptable profitability and a sustainable economy to meet the future needs of maintenance and investment in the future.

Renere havn

Renere havn var et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn i perioden 2014 – 2016, der det ble utarbeidet en tiltaksplan for en helhetlig opprydding av Trondheims havnebasseng. 

Miljøopprydningen hadde en kostnadsramme på 220 millioner kroner og ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet som dekket 75 prosent av prosjektkostnadene. Trondheim kommune og Trondheim Havn delte de resterende kostnadene.

Se også: Trondheims havneområder blant Norges reneste

NRK.NO

Bakgrunn for opprydningsprosjektet

Opprydning etter tidligere utslipp av miljøgifter er viktig for et rent og rikt hav. Havmiljøet påvirkes av miljøgifter fra landbaserte kilder i byer og industristeder og fra forurenset sjøbunn i havner og fjorder. Bynære områder med mulighet for fiske er samtidig viktige rekreasjonsområder. Sjøbunnen er den største kilden for å spre miljøgifter og forurensning i havmiljøet etter at vi har fått kontroll på de landbaserte kildene.

Trondheims havneområder var preget av tusen års virksomhet. Med støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) tok Trondheim kommune og Trondheim Havn prøver av sedimenter, blåskjell, tang og fisk.

I sjøbunnsmassene ble det påvist tungmetaller og organiske miljøgifter fra tidligere industri- og kloakkutslipp til sjøen. I tillegg ble det antatt at diffuse forurensningskilder som luftforurensning fra byen, bygge- og rivevirksomhet, forurenset grunn, miljøgifter i produkter og skipsmaling, kan ha bidratt til at sjøbunnen i havna i tillegg var forurenset med tjærestoffer (PAH) og tributyltinn (TBT).  Funnene ble grunnlag for å utarbeide en helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i havnebassenget, og prosjektet Renere havn hadde som formål å:

• redusere aktiv forurensning fra land
• minimere helse- og miljørisiko
• sikre egnethet for fiske og friluftsliv
• sikre økologisk potensial i havnebassenget

Følgende tiltak ble gjennomført i perioden 2015 – 2016:

Deponering: 

Den forurensede mudringsmassen må deponeres. I Nyhavna plasseres massene i et strandkantdeponi og et sjøbunnsdeponi. Strandkantdeponiet bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstilbager. En dyp grop på sjøbunnen foran Dora 1 brukes som sjøbunnsdeponi.

Mudring og tildekking

Områder i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna ble dekket med ren, knust kalkstein for å isolere forurensningen. Dette vil forhindre utlekking og oppvirvling, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene.  For å sikre god nok seilingsdybde skal vi mudre (grave opp sjøbunn) i enkelte områder i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna.  

Mudring (rød pil) er å flytte løsmasser på havbunnen fra et sted til et annet. Det øverste laget på sjøbunnen vil virvles opp under mudring. Forurensning isoleres ved å tildekke med rene masser som danner et filterlag på sjøbunnen (grønn pil). Dette hindrer utlekking og oppvirvling av miljøgifter, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene. 
Illustrasjon av oppbyggingen av strandkantdeponiet i Nyhavna. Sjøbunn graves opp, og fylles deretter i geotekstilbager. Bagene utgjør kjernen i oppbyggingen av strandkantdeponiet. (illustrasjon: Paranode)

Styret i Trondheim Havn IKS

Styret består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret utøver alle funksjoner som lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Havnestyret pr. juni 2019

Roar Arntzen 

Styreleder

Trondheim 

Daglig virke: Daglig leder, Arntzen Propiedad AS m.fl. styrevervVara: Oddvar Eide


Monica H. Iversen 

Nestleder

Trondheim 

Daglig virke: Økonomisjef Personal Banking, Danske Bank

Vara: Gunn Karin Hygen, Trondheim


Siv Tove Aune

Styremedlem

Namsos 

Daglig virke: HR – og organisasjonssjef, Statsskog SF

Vara: Ingrid Juberg Moe, Levanger


Svein Eggen

Styremedlem

Verdal

Daglig virke: Ulike styreverv

Vara: Gisle Tronstad, Steinkjer


Trygve Berdal

Styremedlem

Snillfjord

Daglig virke: Daglig leder, Hamos Forvaltning

Vara: Ole Johan Svorkdal, Orkanger


Gunn Iren Berg Svendsen

Styremedlem

Stjørdal

Daglig virke: Daglig leder, Jobzone Trondheim

Vara: Kirsti Venn, Malvik


Anita Veie

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Anita Bjørnbeth, Trondheim Havn


Eskil Pedersen

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Ingvar Lorentzen, Trondheim Havn

Samfunnsansvar

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og bare siden 1990 har utslipp fra transport økt med 25 %. Denne utviklingen henger sammen med økonomisk vekst, befolkningsutvikling og større behov for person- og godstransport. Selv om veitrafikken står for mer enn halvparten av utslippene, har også sjøtransporten et ansvar for å redusere klimagassutslipp.

I løpet av de neste 10–15 årene må verden foreta gjennomgripende endringer for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen må begrenses ned mot en og en halv grad for å unngå store og uopprettelige konsekvenser for jorda. Verdens utslipp av klimagasser må halveres innen 2030, og EU og Norge har vedtatt omfattende tiltak for å realisere målet.

Å overføre gods fra vei til sjø og bane er et av de nødvendige tiltakene for å nå utslippsmål og redusere tungtrafikk og risiko for ulykker på vei.

Industri og næringsutvikling

I Trøndelag står industrien for en stor andel av verdiskapingen. Vår region skiller seg fra resten av landet ved at så mye som 80 % av all godstransport via regionens offentlige havner er industrigods. Trondheim Havn har en sentral rolle som tilrettelegger for industri og næringsliv. Kostnadseffektive havner med moderne infrastruktur og gode arealløsninger er nødvendig for å ivareta næringslivets og industriens behov, bidra til økt godstransport sjøveien og bidra til å løse klimautfordringene.

Sikkerhet og beredskap

Trøndelag er blant Forsvarets strategisk viktigste regioner i Norge. Alliert samarbeid og støtte i krise eller krig har stor betydning for forsvaret av Norge, herunder forhåndslagrene i Trøndelag. Trondheim Havn eier og opererer havner i hele regionen, og utgjør en viktig del av totalforsvaret. Vi har kapasitet og kompetanse til å organisere og gjennomføre storskala mottak av Forsvarets og allierte styrkers fartøy og materiell. Trondheim Havn deltar fylkesberedskapsrådet
og bidrar på ulike måter til å styrke regionens samfunnsikkerhet.

Miljø

Dersom sjøveien skal være attraktiv også i 2030, må skipsfarten og havnedriften være bærekraftig. Trondheim kommune har vedtatt å redusere klimagass-utslippene med 80 % innen 2030, og flere andre eierkommuner er i ferd med å fastsette ambisiøse miljømål.

Som Miljøfyrtårn-bedrift står miljø og bærekraft sentralt for Trondheim Havn.  Vi skal tilrettelegge for skipsfarten og industriens behov for grønn energi og bærekraftig infrastruktur på havna for å tilrettelegge for en mer miljøvennlig skipsfart. Dette innebærer å redusere helsefarlig partikkelutslipp, reduserer utslipp av urenset svart- /gråvann, redusere støyplager for nærmiljøet, forbedre sortering og håndtering av avfall og reduserer utslipp av plast i sjøen.

Miljøvurdering blir en stadig viktigere faktor i alle planer og beslutningsprosesser fremover mot våre kunder, leverandører og leietakere. Kunder, leverandører og leietakere som har, eller oppnår en miljøvennlig profil, vil bli foretrukket eller belønnes økonomisk.

Femtidens mål er nullutslippsvirksomhet knyttet til havnas egne utslipp. Utslippsfri havn med landstrøm i alle havner, gitt markedets behov. Minimere støyplager for nærmiljøene til havnene.

Trondheim Havns grønne mål for 2030:

  • Nullustlipputslippsvirksomhet knytttet til havnas egne utslipp
  • Utslippsfri havn med landstrøm i alle havner, gitt markedets behov
  • Minimere støyplager for nærmiljø til havnene

Se også: Renere havn – tidenes miljøopprydning i Trondheim

Cruise

Trøndelag øker i popularitet blant turistene, og hvert år kommer over 100 000 besøkende sjøveien til Trondheim. I tillegg er stadig flere også interessert i destinasjoner som Namsos og Frøya.

De siste ti årene har veksten i cruisetrafikken til Norge vært høy. Noen av årsakene ligger i at Norge oppleves som et trygt land og reise til. Valutamessig har Norge også blitt gunstigere for utlendinger de siste årene.

Trondheim Havn er medlem og administrerer Trondheim Cruise Network Mid-Norway som ble opprettet i 2010 for å ivareta og utvikle Trondheim som cruisedestinasjon. Nettverket består av private og offentlige aktører som profiterer av cruisetrafikken til Trøndelag. Målet har vært å nå 150.000 cruiseturister i 2018 samt å utvikle og øke salg av opplevelsesprodukter til både cruise og Hurtigruten.

Verdiskaping

En undersøkelse SSB og Innovasjon Norge gjennomførte i 2014 viser at hver cruiseturist i snitt legger igjen 860 kroner i hver havn. Dette er summen av utflukter og individuell handling. Basert på denne undersøkelsen genererer cruiseturistene i år en omsetning på over 140 mill. kroner.

Ringvirkningene fra cruiseturismen utgjør en viktig del av turistnæringen. Det er mange aktører som bidrar ved hvert cruisebesøk med transport, attraksjoner, matservering og handel. Men også rederiet betaler: Kystverket, lostjenester, Nox-fond, agenttjeneste, crewbevegelser, innkjøp av varer samt bruk av offentlig helsesystemet inngår i ringvirkningene fra cruise.

Snuoperasjoner, der skipets passasjerer går av i Trondheim og nye går på, bidrar til ytterligere sysselsetting. Leverandører på transportsiden (flyplass, buss, bagasjehåndtering) for store gevinster samt terminalfasilitetene som Clarion og Pirsenteret.

Pådriver for grønn cruisefart

Transportsektoren står samlet sett står bak den største andelen utslipp i Norge, og står overfor en stor omstilling for å nå Regjeringens klimamål. Cruise utgjør på sin side kun 0,7 % av det totale klimautslippet i Trondheim (pr.2018), og flere tiltak er iverksatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslipp.

De største byene i landet har gått sammen om en tiltaksliste på 14 punkter for å sikre utslippsfri drift av cruiseskip. Disse tiltakene innebærer store investeringer i ny teknologi, både fra havneselskap og rederier for å realiseres.

Trondheim Havn har, som en av landets første, innført miljødifferensiert prising gjennom modellen Environmental Port Index (EPI), der de mest miljøvennlige skipene belønnes over anløpsavgiften for lave utslipp mens de ligger til kai.

Se de 14 tiltakene som Trondheim kommune har sluttet seg til.

Samarbeider bredt om cruise

En ny cruisestrategi er under utvikling i samarbeid med Trondheim kommune, Reiselivet, Næringsforeningen og Trondheim Havn.

Trondheim Havn er aksjonær i Cruise Norway, et nasjonalt nettverk som markedsfører Norge som cruisedestinasjon, samt medlem i Cruise Europe, et internasjonalt partnerskap for cruisenæringen.

Personvern

Når du er i kontakt med Trondheim Havn gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Personvernerklæringen forteller hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det, og hva vi bruker opplysningene til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg, som navn, telefonnummer og e-post. Hvordan du bruker et nettsted, kan også regnes som personopplysninger. For eksempel hva du har klikket på eller skjema du benytter.

Informasjon vi samler

For å vite hvordan folk bruker nettsiden vår, henter vi informasjon ved hjelp av søkefelt og informasjonskapsler(cookies).

Søkefelt

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du og andre brukere skriver inn i søkefeltet. Kun søkeordene lagres, så de kan ikke kobles til deg som person.

Informasjonskapsler (cookies) fra Google Analytics

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å få statistikk om hvordan besøkende navigerer og bruker sidene våre. Her får vi vite tidspunkt på dagen, hvilke sider de besøker, og hvor lenge de bruker siden. Vi lagrer ingen personopplysninger rundt dette, og din aktivitet kan ikke spores til deg.

Google Analytics bruker informasjonskapsler; små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. For å sikre personvernet ditt bruker vi anonymizeIP, en funksjon som gjør at alle opplysninger som kan identifisere deg, inkludert IP-adresse, blir anonymisert. På nettvett.no kan du lese om cookies og se hvordan du administrerer dem i din egen nettleser.

Opplysninger du selv oppgir

Kontaktskjema

Du har mulighet til å kontakte oss eller gjøre bestillinger via egne skjema på nettsiden. Til dette trenger vi å lagre e-post. Opplysningene som lagres her deles ikke med andre, og brukes ikke til andre formål.

Tilbakemeldinger/brukertester

Fra tid til annen utfører vi online testing ved bruk av popup-tester eller knapper av typen «Fant du det du lette etter?». Vi ber ikke om personopplysninger ved slike tester, så svarene dine kan ikke spores tilbake til deg.

Kontakt

Om du har spørsmål knyttet til Trondheim Havn og personvern ta kontakt med: kristiansen@trondheimhavn.no

Godsstatistikk

Godsvolum pr. Q1 2019

Godsvolumstatistikken viser en liten nedgang i godsvolum for Q1 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. Dette skyldes i hovedsak nedgang i tørr bulk over Orkanger og Namsos, og nedgang i containere på Orkanger.

20182019Endring %
Godsvolum596 354557 930-6,4

Godsvolum 2018

I 2018 var det 2 748 015 tonn gods over våre offentlige kaier. Dette er en økning på 1,31 prosent sammenlignet med 2017. Kalk står for den største andelen med 980 043 tonn. Landbruksprodukter, tilslag og sement utgjør også en større andel av godsvolumene over kai i Trondheim Havn. Inkludert private kaier utgjør samlet gods 4,7 millioner tonn i 2018.

20172018Endring %
Godsvolum2 712 3572 748 0151,3

Godsutvikling 2013 – 2018

Trondheim Havn har hatt en jevn trafikk de siste fem årene, med en vekst fra 2,1 millioner tonn gods i 2013 til 2,7 millioner tonn gods i 2018. Det er først og fremst bulkgods som dominerer godsvolumene over kai i Trøndelag, og de største volumene knytter seg til få men sentrale industriaktører.

Historie

Trondheim Havn IKS er i dag et moderne havneselskap som drifter og forvalter havnearealer i 13 eierkommuner i Trøndelag. Men sjøtransport og havneaktivitet i Midt-Norge har sine røtter tilbake til de første bosetterne for over 1000 år siden.

Landhevinga som fulgte etter den siste istid (for ca. 10 000 år siden), ga viktige forutsetninger for sjøfart og bosetting i Trøndelag. Da isen smeltet og den enorme vekten fra iskappen lettet, hevet landet seg – og fortsetter å heve, den dag i dag.

I bronsealderen 1700 – 500 f.Kr. hevet landet seg så mye at havnivået bare var 20 – 12 meter høyere enn i dag i Trøndelag. Storparten av det som i dag er Midtbyen i Trondheim ble tørt land i løpet av jernalderen og fram til vikingetiden i 1030.

Trondheim: Fra elvehavn til nytt land

Grunnleggelsen av Trondheim i 997, nært knyttet til naturhavnene som fantes på vestsiden av Nidelvas utløp var et viktig steg i å etablere byen som hovedsted for Midt-Norge. I de små grunne buktene, kunne de flatbunnede vikingeskipene ankre opp, trygt for vær og vind. Stedet fikk navnet Skipakrok, og vikingekongen Olav Tryggvason etablerte sin kongsgård her.

Elvehavna bidro sterkt til den økonomiske blomstringstiden Trondheim opplevde de neste århundrene. Eksport av trelast, fisk og kobber på 1600-tallet bidro til store inntekter til kjøpmannsfamilier som drev handel etter kongelige privilegier. Etterhvert ble det også etablert brygger på Brattøra, mens det på Ilsvika ble anlagt landgang for å ta i mot passasjertrafikk fra skip som lå for anker utenfor Munkholmen.

I 1880-årene fikk Meråkerbanen sin endestasjon på Brattøra og forbindelse med Rørosbanen. Jernbanen effektiviserte varetransporten mellom havna og byens omland. Det ble behov for å utvide havna og på 1900-tallet ble østsiden av Nidelva tatt i bruk, og Nyhavna ble etablert.

Nyhavna et strategisk viktig område for tyskerne under okkupasjonen, og omskapt til marinebase med ubåtbunkrene Dora 1 og Dora 2.

Trondheim Havn etablerte det interkommunale havneselskapet Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, sammen med Orkdal og Stjørdal i 2006. I 2013 ble selskapet slått sammen med Indre Trondheimsfjord Interkommunalse havneselskap.

Pir II under utbygging i 1949

Orkdal: Et industrieventyr

Orkdal ble tidlig et gruve- og industrisamfunn sør for Trondheim. De rike mamgruvene fra Løkken verk var en viktig årsak til utbyggingen av den moderne infrastrukturen. I 1908 ble det etablert jernbaneforbindelse mellom Løkken Verk i Meldal og utskipingshavnen i industriområdet Thamshavn i Orkdal. Her lå smelteverk for svovelkis og har fått sitt navn etter forretningsmannen C.M. Thams (1867 – 1948) som grunnla Orkla Grube-Aktiebolag i 1904.

Thamshavnbanen var Norges første elektriske jernbane med både gods- post og persontrafikk og ble driftet fram til 1974.

Orkdal ble med i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 2006.

Utbygging av kaianlegg på Orkanger i 1920-årene. Foto: Orkangerinfo.no

Verdal: Historisk slagsted

Verdal er kanskje mest kjent for slaget på Stiklestad, derhelgenkongen Olac den hellige ble drept i 1030. Men bosetningen på Verdal skriver seg lengre tilbake i tid; tilbake til steinalderen, hvor geologiske spor bekrefter tidlig jordbruk i nedre deler av dalen.

Verdal har vokst fram som en viktig industrikommune i Trøndelag med verkstedsindustri, næringsmiddel- betong og trevareindustri.

I 2003 gikk Verdal havn inn i det interkommunale havneselskapet Indre Trondheimsfjord Havnevesen, sammen med Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Levanger og Frostad.

Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble i 2013 sammenslått med Trondheimsfjorden Interkommunale Havnevesen.

Namsos: Tømmerriket i nord

Namsos ble tidlig etablert ved Namsens utløp som handelssted for langveisreisende også fra Sverige. Tømmeret i Namdalen dannet grunnlag for en stor og rik sagbruksnæring og utskipingshavn.

Tidlig på 1920-tallet ble det laget store planer for et større utskipingsanlegg for kis på Tiendeholmen.

Namsosingene kjempet flere runder i lokalt og nasjonalt om jernbanetilknytning før jernbane ble etablert i 1933. Planen var å føre jernbanen ned til Tiendeholmen rundt Angelskjæret. Her skulle det også bygges en veg ut til anlegget. Det var kisen fra Skorovatn som skulle skipes ut her. 

Namsos havn ble med i Trondheim Havn IKS i 2016.

Utskipingsanlegget for Joma-kisen i Namsos i 1973. Foto: Namsos historielag

Strategi

Norge er en sjøfartsnasjon. Havet og skipsfarten har vært det viktigste livsgrunnlaget for nasjonen i flere århundrer. Fortsatt bidrar sjøtransport med nødvendig vareflyt mellom Trøndelag og resten av verden. Samtidig er sjøtransport en sentral del av løsninga på de globale klimautfordringene.

Trondheim Havn har en sentral rolle som tilrettelegger for sjøtransport og næringsliv i Trøndelag. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Samtidig står vi overfor flere utfordringer. Vi skal bidra til realiseringen av det grønne skiftet og overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi skal redusere vedlikeholdsetterslepet på våre mange havneområder, samtidig som vi må utvikle nye havne- og industriarealer. Vi skal styrke sjøtransportens konkurransevilkår, samtidig skal vi sikre en akseptabel lønnsomhet. Vi skal bistå Forsvar og beredskapsmyndigheter, samtidig som vi skal avvikle sivil trafikk til sjøs.

Vår visjon – et havnekraftig Trøndelag – uttrykker vår ambisjon om å videreutvikle havnevirksomheten i hele regionen vår til å bli enda mer betydningsfull for miljøet, for våre industri- og næringslivskunder, for våre samarbeidspartnere, for våre eierkommuner, for Forsvaret, for våre ansatte og for våre omgivelser for øvrig.

Strategimål 2019 – 2030

Økt sjøtransport

Økt sjøtransport av gods og passasjerer

Bærekraftig miljø

Minimere negative konsekvenser for miljø og mennesker, samt realisere de regionale og nasjonale klimamålene

Fornøyde kunder

Øke verdiskapning for næringslivet gjennom kostnadseffektive, miljøvennlige og pålitelige havnetjenester

Solid og lønnsom havneøkonomi

Sikre havnas fremtidige evne til drift, vedlikehold, utvikling og investeringer gjennom bærekraftig havneøkonomi og tilfredsstillende avkastning på investert kapital.

Om oss

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Samfunnsoppdrag

Den overordnede nasjonale målsetningen er at mer gods skal overføres fra vei til sjø for å redusere miljøskadelige utslipp, trygge veiene og redusere veislitasje og vedlikeholdskostnader. Se mer om Nasjonal havnestrategi på Regjeringens nettsider.

Trondheim Havn driver en særlovsregulert virksomhet etter lov om havner og farvann (HFL).

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap.

Interkommunalt samarbeid

Som interkommunalt havneselskap kan vi arbeide helhetlig og regionalt med samferdsel, transport og logistikk. Det betyr effektivisering av havnedrift, utvikling av knutepunkter for godstrafikk og strategisk tilrettelegging for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Deltakerkommunenes eierandeler i selskapet er basert på verdsettelse av kommunenes tinginnskudd (innskutte eiendommer og havneinnretninger).

Organisering

Representantskapet representerer eierkommunene i Trondheim Havn IKS, og er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet velger styre som sammen med havnedirektør, har ansvar for forvaltning av havneselskapet.

Se havnestyrets medlemmer

Økonomi

Trondheim Havner selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk. Derfor må Trondheim Havn sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne ivareta fremtidens betydelige behov for vedlikehold og investeringer.

Økonomiske overskudd ønskes reinvestert i vedlikehold, drift og utvikling av havneinfrastrukturen for å møte næringslivets behov på kort og lang sikt. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet som tjener havnevirksomheten og næringslivskundene på kort og lang sikt er derfor et viktig kriterium for investeringer.

Ledige stillinger

Vi er 60 engasjerte medarbeidere som arbeider for å sikre trygge og effektive havnearealer og konkurransedyktige vilkår for sjøtransport. Vil du bli med på laget?

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som drifter og forvalter havneanlegg og arealer på vegne av våre 13 eierkommuner. Vi har administrasjonskontorer i Orkanger, Verdal og Namsos i tillegg til hovedadministrasjon i Trondheim.

Hverdagen på havna er preget av tverrfaglighet, lagånd og løsningsorientering. Her arbeider kranførere, driftsarbeidere, havnevakt, ingeniører og administrasjon side om side for å betjene gods- og persontrafikk i vårt havnedistrikt.

Havnekraftige medarbeidere

Havna har til alle tider vært et viktig knutepunkt for skipsfart, godstransport, mennesker på reise, næringsliv og industri. Vår visjon, et havnekraftig Trøndelag, henspiller på havna som en kraftsamling av verdiskapere og forbindelser som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Våre verdier:

  • Åpen
  • Handlekraftig
  • Trygg

Verdiene beskriver hvordan vi løser oppgavene både som organisasjon og som kolleger. Vi er havnekraftige når vi etterlever verdiene og spiller på lag med hverandre og våre omgivelser i arbeidshverdagen.

Godkjent lærebedrift

Trondheim Havn er godkjent som lærebedrift og tilbyr lærlingplass i samarbeid med Opplæringskontoret for tekniske fag (OTEK).

Søke stilling

Vi har for tiden ingen ledige stillinger. Ledige stillinger vil annonseres på våre nettsider og i sosiale media.

Følg oss på www.linkedin.no og Facebook.no.

Webkamera

Her kan du følge med på aktiviteten i våre mange havneområder. Se også anløpstabellen for å se hvilke skip som ligger i havn.

Kameraene har noe ulik oppdateringsfrekvens.