Trafikk

Sist oppdatert 06.09.2018
Lastebil
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Etablering av havn på Grønøra Vest på Orkanger vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggerne i Trondheimsregionen med handels- og forbruksvarer. Hver eneste trailer som kjører ut av Trondheim Havn Orkanger for å forsyne Trøndelag er en biltransport som ellers ville ha kommet landeveien fra Østlandet, kanskje helt fra kontinentet. Slik begrenser vi til det ytterste lengden godset trenger å fraktes på vei.

Hovedmålet med å øke kapasiteten for containerhåndtering i Trondheim Havn Orkanger er å tilrettelegge for økt bruk av sjøveien mellom kontinenthavnene og Trøndelag. Dette er et tverrpolitisk mål til det beste både for både trafikksikkerhet og miljø, men vil også medføre økt lokaltrafikk mellom havna og markedet i regionen.

Norconsult har vurdert de trafikale konsekvensene en havneutvidelse vil ha lokalt for Orkanger og E39. I dette arbeidet har de beregnet og analysert hvor mye ny trafikk som vil genereres av en fremtidig havneutvidelse, og hvordan denne trafikken påvirker veinettet.

Trafikkanalyse

I henhold til planprogrammet er det utarbeidet en trafikkanalyse som redegjør for tiltakets konsekvenser for trafikk i og ved planområdet. Analysen beregner trafikkvekst som følge av havneutbyggingen ved fullt utbygd
havn. Det er beregnet trafikk i 2045 med og uten utbygging. Utforming av havnearealet har ingen betydning for trafikkmengden, alternativ 1 og 2 er like i analysen. Det er også gjort vurdering av et alternativ med 40 % av godsmengden.

Full utbygging av planområdet er beregnet å gi en økt turproduksjon ut på veinettet på cirka 1250 kjøretøy pr døgn. Av disse er cirka 1000 kjøretøy pr døgn tungtrafikk. Siden den generelle trafikkveksten i Sør-Trøndelag forventes å bli høy, vil trafikken fra planområdet kun utgjøre en liten del av totaltrafikken på de ulike veilenkene. På Fv 460, Grønørveien og Havneveien vil trafikken fra havneområdet utgjøre mer enn 10 % av totaltrafikken. Dette er tofeltsveier med langsgående gang-sykkelveier som vurderes å kunne avvikle den økte trafikken uten større forstyrrelser.

Dokumenter

  Trafikkanalyse
  Vedlegg