Naturmangfold

Sist oppdatert 19.12.2016


Rødstilk er en karakterart for Gjølmesfjæra vest for Orklaosen. Foto: Bjørn Harald Larsen, 20.5.2016.

Konsekvenser for naturmangfold

Konsekvensutredning av naturmangfold oppsummerer underlagsrapportene for fugl og for anadrom fisk og ål. I tillegg er det gjort noen utredninger spesielt for denne rapporten. Det er gjort vurdering av dagens situasjon uten utfylling på Grønøra vest, utfylling og mudring i to alternativer. Verdivurderingen av naturmangfoldet i området er stor.

Konsekvensene av gjennomføring av tiltaket er stor negativ. Vurdering av samlet belastning på Orklas deltaområde fra de første utbyggingene på 1960-tallet viser store endringer i deltaet. Til sammen gjør dette at samlet belastning
knyttet til Orkladeltaet vurderes å være så stor at konsekvensene av ytterligere inngrep og nedbygging vil bli større enn tiltaket i seg selv. Samlet konsekvensgrad ligger nær stor til svært stor negativ.

Begge alternativene har samme vurdering, men alternativ 2 rangeres foran alternativ 1 på grunn av noe bedre skjerming i forhold til båttrafikk og gruntvannsområdene. Se rapporten her.


Konsekvenser for fugl


Omfanget av utbyggingen for fugl vurderes som middels til stort negativt, konsekvensene i anleggsperioden som middels til store negative og i driftsfasen som store negative med alternativ 1 og middels til store negative med alternativ 2. Nedbygging av Orkladeltaet de siste 50-60 år gir høy samlet belastning som påvirker vurdering av utbygging på Grønøra Vest.

Det foreslås avbøtende tiltak for å redusere skadevirkningene av utbyggingen. Se rapporten her.

Konsekvenser for anadrom fisk og ål

Det er gjennomført konsekvensutredning for de to utbyggingsalternativene alternativ 1 og 2. Det er også gjort vurdering av
avbøtende tiltak og vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 (med bl.a. samlet belastning). Konsekvensen er den samme for begge utbyggingsalternativene, men alternativ 2 er likevel bedre da dette alternativet gir betydelig mindre
beslag av viktige områder for sjøørretten. Se rapporten her.

Ål
  • Områdets verdi er liten
  • Anleggsfase:liten negativ konsekvens
  • Driftsfase:liten negativ konsekvens

Laks
  • Områdets verdi er liten
  • Anleggsfase:ubetydelig konsekvens
  • Driftsfase:ubetydelig konsekvens

 
Sjøørrett

  • Områdets verdi er stor
  • Anleggsfase: stor negativ konsekvens
  • Driftsfase:stor negativ konsekvens

Helhetlig miljøplan

Planen er utarbeidet for å se samlet på kompenserende tiltak for naturmiljø og friluftsliv. Den inneholder vurderinger av muligheter for kompensasjon og restaurering av naturtyper og viltområder både i og utenfor planområdet. Planen omtaler ikke ansvar og kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene. Se planen her.