Lokalisering

Sist oppdatert 06.09.2018
Regionhavn Orkanger
Konseptskisse av regionhavn lagt på Orkanger, med dagens Grønøra Øst til venstre for elveutløpet, og utbygging av Grønøra Vest til høyre (Ill.: JJ Design/Creative Input).

Trondheim Havn planlegger å anlegge en regionhavn for Trondheimsregionen på Grønøra Vest på Orkanger, i tilknytning til eksisterende havneutbyggelse på Grønøra Øst. Gjennom dette arbeidet har vi også vurdert andre lokaliseringer, først gjennom muligheter for et integrert logistikknutepunkt for både bil-, jernbane- og sjøtransport, og i den senere tid for rene vei/sjø-knutepunkt.

Utredningen av alternative lokaliseringer av havneanlegg bygger i hovedsak på vurderinger gjort i forbindelse med Jernbaneverkets konseptvalg utredning (KVU 2012) for nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge. Signaler fra denne prosessen gjør at lokasjoner i Trondheim og sørover er utredet.  Av eksisterende havneanlegg nord for Trondheim gjennomfører vi nå en mulighetsstudie for Fiborgtangen,

Konklusjon


Det er gjort et omfattende utredningsarbeid for å finne lokalisering av et logistikknutepunkt/godsterminal i Midt-Norge. Alle vurderte alternativer har negative konsekvenser, også Grønøra Vest. Med grunnlag i en samlet vurdering har Trondheim Havn konkludert med at det beste og mest realistiske alternativet for etablering av en regional havnefunksjon er i Orkdal kommune på Grønøra Vest.