Geotekniske forhold

Sist oppdatert 19.12.2016

Sedimentundersøkelse

I forbindelse med planarbeid knyttet til næringsutvikling ved Orkanger havn, har Rambøll utført en trinn 1 risikovurdering av marine sedimenter i område aktuelt for mudring og utfylling av kaiområde i sjø.

Det er utført kjemiske analyser av 15 sediment-prøver fra området og gjennomført toksisitets-tester på tre blandeprøver innenfor tre delområder.

Prøvetakingen har vist at det kan forventes å finnes lommer med hot spots med høyere. Forurensningsnivå på deler av sjøbunnen. Det antas at sjøbunnens overflate med forhøyninger og fordypninger bidrar til at det vil kunne oppsamles høyre nivå av miljøgifter lokalt. Ved valg av tiltaksmetode og utarbeidelse av søknad om tillatelse til mudring og utfylling av kaiområdet, må det tas hensyn til at området er forurenset for å hindre uønsket spredning av miljøgifter. Se rapporten her.


Miljøteknisk grunnundersøkelse, datarapport


Rambøll har utarbeidet en datarapport for miljøtekniske grunnundersøkelser, som del av konsekvensutredningen av forurensning i forbindelse med utbyggingsplanene for regionhavn Orkanger. Prøvetakingen er utført ved hjelp av sjaktegraving, og er foretatt på ubenyttet del av Grønøra vest. Fire prøver fra tre ulike prøvepunkter overskred imidlertid normverdiene for krom og/eller nikkel, med klassifisering innenfor tilstandsklasse 2 «God». Forhøyede verdier er lavere enn maksverdiene for det som kan betraktes som rene masser i Trondheim, og gjennomsnittsverdiene er godt under grenseverdiene.

Det har ikke foregått forurensende virksomhet på tomta og registreringer i felt viste ingen tegn til at massene på området er forurenset, verken visuelt eller ved lukt. Rambøll mener at det er grunn til å tro at påviste verdier av Cr og Ni skyldes naturlig høyt bakgrunnsnivå, og at det ikke er behov for, eller krav om, tiltaksplan for forurenset grunn. Se rapporten her.


Geoteknisk vurdering av reguleringsplan

Rambøll har gjort geotekniske vurderinger av en utbygging innen planområdet. Vurderinger undervegs har vært førende for utforming av utfyllingen. Eksisterende grunnundersøkelser er brukt i vurderingen sammen med data fra nye grunnundersøkelser. Området består av elvesedimenter avsatt i stor dybde.

Fyllingen må ligge i god avstand fra marbakkekanten for å oppnå stabilitet mot marbakken. Det konkluderes med at planlagt utbygging på havneområde og bakareal er gjennomførbar med foreslåtte endringer og tiltak. Det er forutsatt at det utarbeides geoteknisk detaljprosjektering for alle detaljplaner og for konkrete prosjekt. Se rapporten her.

Dokumenter

  Marbakkenotat