ISPS-anløp

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip.

Hvem omfattes av ISPS-regelverket?

ISPS-regelverket inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes om bord på følgende skip i internasjonal fart og i havneanlegg som betjener slike skip:

  • Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,
  • lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje på 500 eller mer, og
  • flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Se også forskrift om sikring av havneanlegg 

 

Melde inn ISPS-anløp

Informasjon om fartøy

Øvrig informasjon

 

Har du behov for adgangskort til et ISPS-område?

All trafikk og adgang til ISPS-havneterminalene blir regulert og kontrollert. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på terminalen eller om bord på skipet iht. Forskrift om sikring av havner

For å ivareta sikkerheten rundt et anløp, må vi derfor være restriktive med adgangstillatelser.  Tilgang til adgangsbegrensede områder kan søkes her.

Søke adgang til ISPS-område

Navn på søker 1

Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 2

Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 3

Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 4

Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.