Byggetiltak i sjø

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk, jf. havne- og farvannsloven nr. 19 (hfl.) § 27. Kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Frøya, Namsos og Leksvik har delegert den myndighet som tilligger kommunen til Trondheim Havn IKS.

Hvilke tiltak må søke tillatelse?

Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, utdypning, dumping, opplag av fartøy, kabler og rør. Tiltaket kan i tillegg være søknadspliktig til kommunen etter plan- og bygningsloven. Vi minner om at tiltakshaver selv plikter å påse at alle de nødvendige tillatelser foreligger før tiltaket kan gjennomføres.

Ifølge hfl. § 32 er det ikke adgang til å gi tillatelse i strid med vedtatte arealplaner. Det må dokumenteres at omsøkt tiltak er i samsvar med vedtatt arealplan. Dersom et tiltak krever dispensasjon fra vedtatt arealplan, må dispensasjonssak behandles i den aktuelle kommune. Dersom omsøkt tiltak krever dispensasjon fra kommunen, eller det av andre grunner er ønskelig, kan søker be om en forhåndsuttalelse fra Trondheim Havn.

Tiltak i sjø som faller inn under FOR 2009-12-03 nr 1449: Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket eller berører sjøareal som defineres som statlig hoved- eller biled skal behandles og vedtas av Kystverket. Se kart løsningen ”Kystinfo” på www.kystverket.no

Trondheim Havn gjør oppmerksom på at tiltak i sjø kan betinge avtale med grunneiere.

Se også lokal forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter hfl. § 27 første ledd (http://trondheimhavn.no/regelverk-og-priser.aspx). Ved signert søknad bekrefter søker å være kjent med at det skal betales saksbehandlingsgebyr. Gebyr skal være innbetalt før vedtak sendes ut.

Bestillingsskjema

I målestokk 1:5000 eller 1:10 000, hvor eiendommensbeliggenhet og tomtegrenser er avmerket.
I målestokk 1:1000 eller 1:500, som viser tiltaketsbeliggenhet i farvannet og nærmeste omgivelser, herunder kaier, brygger ognaboeiendommer. Både gnr. og bnr. må fremgå av kartutsnittet, og det omsøkte tiltakmå være inntegnet i samme målestokk som kartutsnittet.
(inkl. nødvendig snitt), dimensjoner, bunn- og dybdeforhold samt fundamentering.
dersom tiltaket berører tilgrensende eiendommer.
Dersom kommunen har gitt dispensasjon fra vedtatte planer, vedlegges kopi av kommunens vedtak.Eventuelt kan dispensasjonssøknad vedlegges med forespørsel om forhåndsuttalelse fra Trondheim Havn.Det er ikke tilstrekkelig å legge ved utskrift av arealplan for området. Dokumentasjon skal innhentes frakommunen etter en vurdering mht. gjeldende plan. E-post-kommunikasjon kan være tilstrekkelig.