Støy

Sist oppdatert 06.09.2018Det er gjennomført vurderinger av støykonsekvenser ved etablering av Orkanger Regionhavn med en utbygging av havneområdet Grønøra Vest. Konsekvensene av en slik utvidelse er vurdert for støy fra havnevirksomheten i forbindelse med to ulike utbyggingsalternativer,  samt for støy fra veitrafikk med/uten stenging av Havnevegen.

De støymessige konsekvensene av en utbygging er moderate. Det forventes en betraktelig økning i årsmidlet
støynivå for boligområdet vest for havnen hvor deler av området vil ligge i gul sone. Ca. 67 boligadresser forventes å bli liggende i gul sone for alternativ 1. Alternativ 2 er noe skånsommere mht støy (1-2 dB bedre enn alternativ 1),
men det er fremdeles 57 boliger som havner innenfor gul sone. Alternativ 1 er marginalt bedre for bebyggelse øst for havnen (0-1 dB bedre enn alternativ 2). Alternativ 2 er totalt sett mest gunstig med hensyn til støy, med avbøtende tiltak som landstrøm og elektrisk driftsutstyr vil ingen boliger være innenfor gul sone. Se rapporten her.