Forsiden Utvikling Rapporter Regionale godsstrømmer

Regionale godsstrømmer

Sist oppdatert 07.09.2017
Omlastingsterminal for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt-Norge? Sitma-rapport

Juni 2011

Omlastingspunkt for jernbanetransport eller logistikknutepunkt for Midt-Norge? En kortfattet vurdering av sysselsettingseffekt og verdiskapning

Sitma vurderer i denne rapporten sysselsettings- og verdiskapningspotensial ved etablering av et integrert logistikknutepunkt ved sjø.

Rapporten konkluderer med at regionen har forutsetninger til å etablere et vellykket logistikknutepunkt som næringslivet vil fylle med arbeidsplasser og verdiskapning. Regionen og de statlige transportetatene må utvikle en overordnet masterplan der næringsutvikling og infrastrukturutvikling ses i sammenheng i et langsiktig perspektiv.
Det helhetlige grepet

Desember 2010

Det helhetlige grepet

Dokumentet viser grafisk hvordan et nytt logistikknutepunkt i området Hell/Muruvik kan bli seende ut, og hvilke effekter innen byutvikling dette vil ha for dagens havneområder i Trondheim og Stjørdal.
Intermodale knutepunkter

Juli 2010

Intermodale knutepunkter

Siviløkonom og studierektor Eirill Bø kommer med betraktninger rundt utviklingen av et nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge.

Det er nødvendig med en forståelse av hva et slikt knutepunkt omfatter. Knutepunktene i en forsyningskjede skal tjene til effektivisering og forbedring av kjeden. I tillegg til å forstå hva et knutepunkt er, må man også forstå selve forsyningskjeden. Denne konsentrerte rapporten har som formål å øke kunnskapen om forutsetningene for et effektivt logistikknutepunkt.
Dagens transportstrømmer Midt-Norge

Juni 2009

Dagens godsstrømmer Midt-Norge

Jernbaneverkets transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal for jernbane i trondheimsregionen.

Hensikten med dokumentet er å vise statistikk knyttet til godsterminalen i Trondheim, godsstrømmer i Midt-Norge med fokus på trafikkgrunnlaget over fylkesgrensene og distribusjonstrafikk.
Distribusjon i Trondheim by

Mars 2009

Distribusjon i Trondheim by: Samtaler med 30 transportører om utfordringer i nåtid og fremtid

Rapporten kartlegger utfordringene distributørene har i sin daglige gjennomføring med å levere og hente varer i byen. Kartleggingen har avdekket og systematisert transportnæringens syn på konsekvensene av de samferdselstiltak som er gjort, og næringens synspunkter på hvordan forholdene kan legges enda bedre til rette.

Det er Trondheim kommune, Statens Vegvesen, Næringsforeningen i Trondheim og Trondheim Havn som står bak undersøkelsen.
Systematisering og struktur av godsstrømmer i Trondheim

Februar 2009

Systematisering og struktur av godsstrømmer i Trondheim

Rapporten gir en oversikt over godsstrømmer for næringstransporter i Trondheim, og gir innblikk i næringstransportens betydning for verdiskaping i et bysamfunn.

Miljøeffekter ved bruk av ulike typer transportmidler blir også diskutert. I rapporten blir også dagens godsstrømmer trendforlenget, og man diskuterer hvordan en videre økning i godstransportene kan påvirke byen.
Kartlegging av næringstransporter på Frøya og Hitra

Oktober 2008

Kartlegging av næringstransporter på Frøya og Hitra. Grunnlag for utvikling av Hestvika som knutepunkthavn?

Rapporten tar for seg hva næringsinteressene på Hitra og Frøya mener om logistikk- og transportutfordringer på kort og lang sikt.

Trondheim Havn gikk selv inn og kartla næringslivet på Hitra og Frøya. Arbeidet har vært nyttig for å få oversikt over de mulighetene som foreligger for godstransport på sjø fra øyregionen.
Godstransporter i Trondheim og på Brattøra
 

September 2008

Godstransporter i Trondheim og på Brattøra

Notatet drøfter dimensjonene på godsstrømmene til, fra og forbi Trondheim og Brattøra fordelt på veg, jernbane og sjø.

Notatet klargjør og presenterer hovedresultater fra de to prosjektene «Næringstransporter i Region Midt» og «Terminalundersøkelse Brattøra».
Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Juni 2008

Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Prosjektets formål var å få bedre kjennskap til næringstransporter i og rundt Stjørdal. Undersøkelsen viser at det er et stort potensial for å effektivisere varetransporter, både med tanke på kostnader, leveringspålitelighet og flyt.

Rapporten kan også betraktes som et innspill for å vurdere om det er aktuelt med etablering av en terminal på Stjørdal som kan koordinere varestrømmene.

Basert på en intervjurunde med 20 utvalgte bedrifter i stjørdalsområdet. Initiert av Trondheim Havn i samarbeid med Stjørdal Næringsforum og Stjørdal kommune.
Næringslivets transportutfordringer i Midt-Norge
 

Desember 2007

Næringslivets transportutfordringer i Midt-Norge

Kartlegging og analyse av næringslivets transportutfordringer i Midt-Norge, basert på data fra en rekke eksisterende undersøkelser gjort i forbindelse med godsfremføring, samt en egen intervjuundersøkelse med aktuelle bedrifter.

Samarbeidsforumet for samferdsel i Midt-Norge står bak rapporten.
Terminalundersøkelse Brattøra  

Desember 2007

Terminalundersøkelse Brattøra

Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Trondheim Havn gikk sammen for å kartlegge og analysere godstrafikken på Brattøra.

Grunnlagsinformasjonen om transportstrømmene er skaffet til veie gjennom terminalintervjuer i april og juni 2007, samt gjennomgåelse av tidligere gjennomførte undersøkelser og kartlegginger.
Transportplan for Trondheim
 

Februar 2007

Transportplan for Trondheim 2006-2015

Transportplanen fastlegger hovedlinjene i Trondheims transportpolitikk, med utgangspunkt i gjeldende byutviklingspolitikk der fortetting og transportbegrensende arealbruk tillegges stor vekt.

Transportplanen ble vedtatt i bystyret 8. februar 2007.
Næringstransporter i Region Midt
 

Februar 2007

Næringstransporter i Region Midt

Statens Vegvesen Region Midt tok initiativet til å gjennomføre en godstransportundersøkelse og analyse av næringslivets transporter i regionen, for å tilføre kunnskap om transportomfang og -strømmer, og bidra til utvikling av gode helhetlige transportløsninger i regionen.

I dette ligger blant annet strategier for å kunne legge forholdene best mulig til
rette for næringslivets transporter innenfor en trafikksikker, effektiv og miljøvennlig ramme.
Trøndelagterminalen Mulighetsstudie

Oktober 2006

Trøndelagterminalen Mulighetsstudie

Trøndelagterminalen er et regionalt varestrømskonsept for godstransport, der havn utgjør et ledd i logistikkjeden.

Mulighetsstudien belyser de utfordringer næringslivet står overfor med avstandsulemper og høye logistikkostnader, og de samfunnsmessige og miljømessige utfordringene vi har. Sentrale aktører fra næringslivet har bidratt med sine krav, ønsker og nærmere spesifikasjoner knyttet til fremtidig logistikknutepunkt for trøndelagsregionen.