Forsiden Utvikling Miljø Pilotprosjektet

Pilotprosjektet for forurensede sedimenter

Sist oppdatert 05.10.2018
Pilotprosjektet i Trondheim havn var et miljøprosjekt som pågikk fra 2002 til 2005. Prosjektets fokus var problemstillinger knyttet til forurensede masser i havnebassenget, og hvordan disse massene kan brukes til noe nyttig, gjennom å skape nytt landareal.

Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Trondheim Havn, Rambøll, DNV Consulting og Skanska.

Gjennom prosjektet ble mudret masse fra havneområdet iblandet sement, filteraske og kalk, og brukt til å danne nye arealer ytterst på Pir II på Brattøra.

Brosjyren Etter hundre år er ingenting glemt: Opprydding i gamle miljøsynder fra 2002 beskriver prosjektet ytterligere, i tillegg viser videoen nedenfor gangen i prosjektet.Hovedformål med prosjektet

  • bidra til nasjonal kompetanseheving knyttet til behandling av forurensede sedimenter
  • bidra til å sikre god vannstatus i samsvar med EUs rammedirektiv for vann

Bakgrunn


Mangfoldige tiår med havne- og industrivirksomhet, dumping av avfall og åpne kloakkutslipp har sørget for en betydelig forurensing i havneområdet.

Trondheim havn er en stor transporthavn hvor det ble påvist sterkt forurensede bunnsedimenter i store deler av et aktivt havneområde. Havnen var blant 11 havner som i 1999 fikk varsel om pålegg om tiltak mot forurensning av daværende Statens Forurensningstilsyn. Trondheim Havn svarte på utfordringen om å bedre vannkvaliteten i havneområdet med dette pilotprosjektet. Prosjektet ble dermed første skritt for å se på mulighetene til å rette opp gamle miljøsynder i Trondheimsfjorden.

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde over de berørte områdene.

Pir II i dag
Ytterst på Pir II ved ferdigstilt prosjekt. Nytt landareal som følge av deponering av forurensede sedimenter. Bildet er tatt i juli 2008.