Parkering

Sist oppdatert 15.02.2018


For spørsmål om parkering, kontakt trafikkinspektør Sølvi Frengen på tlf: 73 99 17 12.

Viktig info om endring av praksis ifb med klagesaksbehandling/sletting av ileggelser.

Det har tidligere vært mulig å få slettet ileggelser knyttet til privatrettslige parkeringsareal på forespørsel fra grunneier/forvalter – såkalt policymakulering. Innføring av ny parkeringsforskrift innebærer endrede krav til klagebehandling hos operatørene (TP) og forbedrer bilførers mulighet til å anke et avslag inn for en ny parkeringsklagenemnd. Denne klageordningen skal følge flere av forvaltningslovens bestemmelser, noe som innebærer at forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling skal legges til grunn – altså skal like saker behandles likt. Dette betyr at tidligere praksis hvor vi sletter korrekt ilagte kontrollsanksjoner, må opphøre. 

Dersom en slik praksis videreføres vil likhetsprinsippet kunne føre til at alle kontrollsanksjoner ilagt på samme grunnlag måtte ettergis. Det er derfor ikke lengre mulig å be om at en ileggelse skal slettes. Dersom man mener at ileggelsen er feil må det klages på vanlig måtte til Trondheim Parkering via klageskjema på trondheimparkering.no/klage.


Derfor er det veldig viktig at parkeringsoblatet ligger synlig i bilen.
Minner også om at det ikke er tillatt å kopiere oblatene.